تاثیر نظریه‌ی انقلاب اسلامی بر تشکیل دولت اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 319-346

10.22070/nic.2021.15009.1119

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ مهدی نادری؛ فاطمه طوسی