کارآمد سازی دولت جمهوری اسلامی و پرسش‌های پیش رودر رویکرد تمدن ساز فلسفه‌ی سیاسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارعلوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در راستای چالش کارآمدی دولت جمهوری اسلامی، هدف این مقاله طرح پرسش‌هایی است که پاسخ بدان‌ها زیرساخت‌ها و ساختار دولت جمهوری اسلامی را به چالش می‌کشاند. نویسنده در نیل به مقصود خود، از روش پرسش گری و تولید چالش استفاده می‌کند. سؤال آن است که در چارچوب تعادل بخشی فلسفه‌ی سیاسی اسلامی، کارآمدسازی جمهوری اسلامی با چه نوع پرسش‌های زیرساختی و  ساختاری مواجه است؟ مدعا آن است که هرگاه در پاسخ به پرسش‌های زیرساختی و ساختاری، خردورزی‌های تعادل بخشانه صورت نگیرد نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دولت‌هایی که عهده‌دار راهبری آن‌ها می‌باشند دچار ضعف در ارائه عملکرد مناسب و شایسته و ضعف در اهداف و مأموریت‌های خود می‌گردند و دو بُعد اسلامیت و ایرانیت آن نمی‌تواند الگوی تمدن سازی قرار گیرد. نتیجه‌ی مترتب بر موضوع آن است که پاسخ‌گویی به سؤالات مذکور معیار کارآمدی زیرساختی و ساختاری شده و عدم آن، معیار ناکارآمدی دولت جمهوری اسلامی می‌گردد. یافته‌های تحقیق، تولید و ترویج فرهنگ پرسش گری و نقد و عقلانیت در جامعه و نظام سیاسی و دولت، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و انسجام در آن‌ها و درنتیجه کارآمدی دولت می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency of the Islamic Republic Government and the questions in the civilization-building approach of Islamic political philosophy

نویسنده [English]

  • morteza yousefirad
Assistant Professor of Political Science, Institute of Islamic Culture and Thought, Qom, IR Iran
چکیده [English]

According to efficiency challenge of the Islamic Republic government, purpose of this research is asked questions that answer the challenges of the infrastructure and structure of the Islamic Republic government. The author uses method of questioning and producing the challenge to achieve his goal. The question is “what are infrastructural and structural questions in the efficiency of the Islamic Republic? It is claimed that when there are no balanced rational answers to infrastructural and structural questions so the political system of Islamic Republic and governments can not provide performance and achive their goals and missions, as the result Islamism and Iranian cannot be a model of civilization. Conclusion is answering those questions so become a measure of infrastructural and structural efficiency. Research shows that production and promotion of the culture of questioning, critique and rationality in society, political system and government make efficiency.
 
 
...........................................................................................................................

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilization-building
  • Islamic Republic Government
  • Balancing
  • Islamic Political Philosophy
  • Efficiency
ابن مسکویه، احمد بن محمد (2535)، جاویدان خرد، ترجمه تقی­الدین محمد شوشتری، چاپ اول، تبریز، چاپخانه شفق.
امام خمینی، روح‌الله (بی‌تا)، ولایت‌فقیه، قم، انتشارات آزادی.
امام خمینی، روح‌الله (1385)، صحیفه نور؛ ج3 و4 و 6، صدرا.
جوادی آملی، عبدالله (1387)، انتظار بشر از دین، قم، اسراء.
خانیکی، هادی (1393)، اعتدال ساختاری، ضعف جامعه مدنی و عدم توازن ارتباطی در ایران، رهیافت‌هایی بر گفتمان اعتدال، به کوشش ابراهیم حاجیانی، تهران، چاپ اول، نشر نگاه معاصر.
زهیری، علیرضا (1398)، درآمدی بر مسئله کارآمدی در جمهوری اسلامی ایران، قم، چاپ اول، پژوهشگاه علوم  و فرهنگ اسلامی.
سریع القلم، محمود (1383)، پارادوکس هویت در ایران: تقابل لیبرالیسم و اسلام در هویت ایران،  به کوشش علی‌اکبر علیخانی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.
صدرا، علیرضا (1398)، نشست علمی مساله کارآمدی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
طوسی، خواجه‌نصیرالدین طوسی (1373)، اخلاق ناصری، به تصحیح مجتبی مینویی و علیرضا حیدری، تهران، نشر خوارزمی.
فارابی، ابونصر (1348)، احصاء العلوم، ترجمه حسین خدیوجم، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
فارابی، ابونصر (1371)، سیاست مدنیه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
فارابی، ابونصر (1405ق)، فصول منتزعه، تحقیق فوزى مترى نجار، بى‏جا، انتشارات الزهرا.
فیرحی، داود (1391)، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج1، نشر نی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل دوم.
مطهری، مرتضی (1377)، مجموعه آثار؛ صدرا، ج3، ج4، ج 6و ج 24، صدرا.
معینی، صغری (1370)، فرهنگ واژه‌ها و اطلاعات مدیریت و سازمان، وزارت کشاورزی.
قریب، حسین (1396)، دولت عقلانی، تهران، چاپ دوم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هرندی، محمدرضا (1394)، نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی، فصلنامه‌ی تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، تابستان 1394، شماره‌ی 1.
یوسفی راد، مرتضی (1396)، تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر، قم، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
یوسفی راد، مرتضی (1399)، ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلام، فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی سیاست متعالیه، سال 8، شماره‌ی 28.