تعیین پیشران های تمدن سازی نوین اسلامی با رویکردتحلیل تأثیر متقاطع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

2 استاد دانشگاه شاهد

چکیده

اسلام به عنوان یک دین اجتماعی و جهانی از همان ابتدای ظهورش به دنبال تمدن سازی بوده است .دین اسلام پس از استقرار، به سرعت توانست بنیان گذار تمدن شگرفی در جهان شود؛ به گونه ای کهتمدن های دیگر، ازجمله تمدن غربی را وامدار خود نماید. اینکه آیا مسلمانان می تواند دوباره تمدنخود را بازیابی کنند و تمدن نوین اسلامی را شکل د هند مستلزم الزامات و مؤلفه هایی است که بایدفراهم گردد . تاکنون پژوهش ها و بحث های زیادی در مورد شاخصه های تمدن نوین اسلامی انجام شدهاست اما پیشران ها که درواقع مؤلفه های با تأثیرگذاری بسیار بالا هستند که سیستم به تغییرات آن هاحساس بوده و هم قابلیت تأثیر پذیری و دست کاری قابل توجهی دارند کمتر موردتوجه قرار گرفته شدهاست. درواقع این پیشران ها هستند که با تمرکز بر آنان می توان جامعه مسلمانان را به سوی تشکیلتمدن نوین اسلامی پیش برد . در این مقاله ابتدا از روش دلفی مؤلفه های تمدن ساز احصا شد و درادامه با استفاده از روش تحلیل تأثیر متقاطع و با استفاده از نر مافزار MIC MAC پیشران های تمدنسازی نوین اسلامی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the drivers of modern Islamic civilization with a bilateral impact analysis approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ayubipour 1
 • Mohammad Rahim Eyvazi 2
1 Imam Khomeini International University
2 professors of Shahed University
چکیده [English]

Islam, as a social and universal religion, has been seeking civilization since the beginning of its emergence. After its establishment, Islam quickly became the founder of a wonderful civilization in the world; In such a way that it owes other civilizations, including Western civilization. Whether Muslims can regain their civilization and shape a new Islamic civilization in India requires conditions and components that must be provided. So far, a lot of research and discussions have been done on the characteristics of new Islamic civilization, but the drivers, which are in fact highly influential components that the system is sensitive to changes and have significant impact and manipulation, have received less attention. In fact, by focusing on these drives we can lead the Muslim community towards the formation of a new Islamic civilization. In this paper, first, the components of civilization-building were calculated from the Delphi method, and then, the drivers of new Islamic civilization were obtained using the method of bilateral impact analysis and using the MIC MAC software.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic civilization
 • The drivers
 • bilateral impact analysis
 • Mic Mac
 1. اکبری، م و رضایی، ف (1394)، واکاوی شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری(مدظله)، دو فصلنامه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان .
 2. امام خامنه ای، سید علی (1395)، بیانات در دیدار سفرای کشورهای اسلامی، تهران.
 3. ایوب میگونی، م (1397)، تعیین پیشران‌های حکمرانی خوب با رویکرد تحلیل تأثیر متقاطع، دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری، تهران.
 4. ایوب میگونی، م و عیوضی، م (1396)، جهان آینده و سناریوهای آینده‌پژوهان مسلمان درباره تمدن نوین اسلامی، دومین کنفرانس تمدن نوین اسلامی، تهران دانشگاه شاهد.
 5. جعفری، ع (1373)، فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو، جلد 6، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 6. خاکباز، ا  (1999 م)، بانک جهانی؛ نظرسنجی حکمرانی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 7. سپهری، م (1385)، تمدن اسلامی در عصر امویان، تهران، نورالثقلین.
 8. سلیمی، ج و مکنون، ر (1397)، فرا تحلیل کیفی پژوهش‌های علمی ناظر بر مسئله حکمرانی در ایران. مجله مدیریت عمومی،  دوره 10، شماره 1، بهار.
 9. شاکری، ح (1393)، تأملی بر مؤلفه‌های حکمرانی خوب در نهج‌البلاغه، اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش‌های دینی.

10. شاه‌آبادی، ا ؛ جامه بزرگی،آ (1392)، نظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج‌البلاغه، فصلنامه پژوهشنامه نهج‌البلاغه.

11. طاهری عطار، غ (1389)، الگوی ملت‌سازی در پرتو حکمرانی خوب، رساله دکتری رشته مدیریت دولتی. دانشگاه تهران.

12. ظفری، ح ؛ پور عزت، ع؛  ذوالفقارزاده، م؛ همایون، م (1396) مختصات یابی از تصویر مطلوب حکمرانی زمینه‌ساز ظهور فصلنامه مدیریت اسلامی.

13. عامری، د (1396)، تمدن نوین اسلامی ویژگی‌ها و کارکردها، تهران، جوان آنلاین.

14. عمید، ح (1389)  فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات اشجع.

15. فوزی، ی؛  صنم زاده، م(1391)، تمدن اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)، فصلنامه علمی- پژوهشی تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی، دوره 2.

16. قلی پور، ر (1383)، تحلیل و امکان‌سنجی حکمرانی خوب در ایران با تأکید بر نقش دولت، مجله دانش مدیریت، شماره ۶۷ – زمستان. 

17. لوکاس، ه (1384)، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات سخن، جلد1 ، چاپ ششم.

18. منوریان، ع (1379)، از دولت خوب تا حکومت‌داری خوب، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 48 و 49 ، تابستان و پاییز . 

19. نادری، م (1390). حکمرانی خوب؛ معرفی و نقد اجمالی،  مجله،اسلام و پژوهش‌های مدیریتی ، شماره 1 تابستان .

20. ناظمی اردکانی، م (1391)، حکمرانی خوب با رویکرد اسلامی، مجله راهبرد توسعه،  شماره 31 ، پاییز.

21. الوانی، س (1388)، حکمرانی خوب شبکه‌ای از کنشگران مدنی، مجله مدیریت توسعه و تحول،  دوره 1388، پیش شماره اول، بهار .

22. ولایتی، ع (1384)، پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تهران، وزارت امور خارجه ، جلد 1، چاپ سوم.

23. یوسفی شیخ رباط، م؛ بابایی، ف (1394)، طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس‌نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی، فصلنامه اقتصاد اسلامی.