دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، مرداد 1398 
نظریه تمدنی ابن مسکویه

صفحه 293-310

10.22070/nic.2019.914

رمضان محمدی؛ محمدباقر خزائیلی