قدردانی

سخن سردبیر

چکیده

از دبیرخانه چهارمین هفته علمی تمدن نوین اسلامی به خاطر در اختیار قراردادن منتخب مقالات پژوهشی این هفته علمی جهت انتشار در شماره سوم دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، کمال قدردانی و امتنان صورت می گیرد. انشالله که انتشار این شماره بر دانش موجود در زمینه مطالعات نوپای تمدن نوین اسلامی بیفزاید