دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مهر 1401 
واکاوی پیامدهای دانشگاه تمدن ساز

صفحه 127-154

10.22070/nic.2022.15332.1137

علی هدایت فسندوز؛ جعفر بیک زاد؛ مجتبی رمضانی؛ فرهاد نژاد ایرانی