واکاوی پیامدهای دانشگاه تمدن ساز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، جمهوری اسلامی ایران.

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، جمهوری اسلامی ایران.

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب، ایجاد تمدن نوین اسلامی ازجمله اهداف ذکر شده است. برای نیل به این هدف لازم است جامعه‌ی دانشگاهی کشور فعال‌تر شود و دانشگاه­های پیشرو ضمن داشتن کارکردهای آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی و نوآوری باید بتوانند بر پایه‌ی معنویت و باورهای دینی و با تأسی از آموزه‌های اسلام ناب محمدی (ص) به تمدن سازی اسلامی بپردازند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته است. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از نرم­افزار انجام پذیرفته است. بر اساس یافته‌های پژوهش، شناسه­های مستخرج مؤلفه‌های مرتبط با پیامدهای این رویکرد شامل: 1. ارائه‌ی الگوی الهام‌بخش 2. تربیت رهبران جهانی 3. ایجاد منزلت برای منطقه‌ی مستقر 4.طراحی بنیان‌های تمدنی 5. رونق تولید؛ 6. افزایش بهره‌وری 7. تولید علم کارآفرینانه می‌باشند. همچنین دو بُعد پیامد نهادینه‌سازی معنویت و پیامد انتقال علم برای سازۀ اصلی شناسایی شد. دانشگاه­ها می­توانند ضمن تطبیق کارکردشان با شاخص‌های مستخرج این تحقیق، جایگاه خود را در تمدن­سازی مشخص کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the consequences of the Civilization University

نویسندگان [English]

 • Ali Hedayat Fasandoz 1
 • Jafar Beikzad 2
 • Mojtaba Ramazani 3
 • Farhad Nezhad Irani 3
1 Ph. D. student comparative management and development, Islamic Azad University, Bonab Branch, Bonab, I. R. Iran.
2 Assistant Professor, Islamic Azad University Bonab Branch, Bonab, I. R. Iran
3 Assistant Professor, Islamic Azad University Bonab Branch, Bonab, I. R. Iran
چکیده [English]

Developing a new Islamic civilization has been mentioned as one of the goals in the Second Phase of the Revolution. For achieving this goal, the academic community becomes more active. Besides having innovation, entrepreneurial, research, and educational functions, leading universities should be able to civilize based on spirituality and religious beliefs and following doctrines of Islam. Data were collected using a semi-structured interview. Inductive content analysis was utilized to analyze the data using the software. Based on the obtained data, extracted components related to the consequences of this approach include: 1) presenting an inspiring pattern, 2) training global leaders, 3) creating a status for the settled region, 4) designing civilized foundations, 5) production prosperity, 6) increasing productivity, and 7) producing entrepreneurial science. Two dimensions including institutionalization of spirituality and knowledge transfer were identified for the main construct. Besides adaption of function to extracted indicators, universities can determine their status in civilization-building.

کلیدواژه‌ها [English]

 • University
 • Civilization University
 • Science
 • Islamic Civilization
 • بشیر، حسن؛ غیاثی فتح‌آبادی، هادی (1399)، چالش‌های تمدنی پیش روی انقلاب اسلامی ایران، دوفصلنامه ی علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 3، شماره 1 (پیاپی 5)، صص 28-1.
 • پارسامهر، تقی (1399)، نقش دولت تمدنی در کارآفرینی: چهارچوبی برای آینده‌ی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دورۀ 3، شمارۀ 2، صص 289-322.
 • پورجاوید، سهیلا؛ خسروی پور، بهمن؛ علی بیگی، امیرحسین (1400)، الگوی چابکی سازمانی در آموزش عالی کشاورزی ایران با رویکرد گرندد تئوری،مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، دورۀ 11، شمارۀ 42، صص 128-103.
 • ثمری، عیسی؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ صالحی عمران، ابراهیم؛ گرائی نژاد، غلامرضا (1393)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در فرآیند «توسعه دانشگاهی» در دانشگاه‌های دولتی ایران، مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دورۀ 2، شمارۀ 4، صص 67-100.
 • جهان‌بین، فرزاد؛ فتحی، محمدجواد (1397)، بررسی و مقایسه مؤلفه‌های تمدنی میان ایران و آمریکا، پژوهشنامۀ انقلاب اسلامی (علمی- پژوهشی)، دورۀ 8، شمارۀ 27، صص 66-41.
 • جوانجش، مرجان؛ فضل الهی قمشی، سیف‌الله؛ ابوالقاسمی، محمود (1399)، دانشگاه تمدن ساز اسلامی؛ چالش‌ها و راهکارها، معرفت، سال 29، شماره 3، پیاپی270، صص 82-71.
 • حسین نژاد، حمید (1385)، رابطه علم با فرهنگ و تمدن اسلامی از دیدگاه شهید مطهری قدس سره،
  بازتاب اندیشه، شماره 83.
 • خامنه‌ای، سید علی (20/04/1394)، «بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از دانشجویان»، farsi.khamenei.ir
 • خدایی، ابراهیم؛ محمدی، رضا؛ ظفری پور، طاهره (1395)، مقدمه‌ای بر طراحی الگوی دانشگاه تمدن ساز، کنگرۀ ملی آموزش عالی ایران، دورۀ اول.
 • خرمشاد، محمدباقر؛ آدمی، علی (1388)، انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز، فصلنامه‌ی تحقیقات فرهنگی، دورۀ دوم، شمارۀ 6، صص 188-161.
 • خرمشاد، محمدباقر، کیانی، نیما (1391)، تمدن اسلامی- ایرانی الهام‌بخش موج سوم بیداری اسلامی، مطالعات انقلاب اسلامی، دورۀ 9، شمارۀ 28، صص 50-27.
 • ذاکر صالحی، غلامرضا (1396)، دانشگاه ایرانی و مناقشه هویتی- کارکردی: در جستجوی الگوی گمشده، پژوهش­نامه مبانی تعلیم و تربیت، دورۀ 7، شمارۀ 1، صص 43-27.
 • ذاکرصالحی، غلامرضا (1397)، مسائل آموزش عالی ایران، تهران، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • راجی، سید محمدحسیی؛ خاتمی، سید محمدرضا (1397)، صعود چهل‌ساله، مؤسسه‌ی فرهنگی قدس ناشر، انتشارات معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی.
 • رمضانی، فاطمه؛ حیدری محمدحسین؛ نوروزی، رضا علی (1398)، بازشناسی الگوی «معلم الهام‏‏بخش» مبتنی بر احوالات سه معلم برجستۀ ایران معاصر محمدحسین نائینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری، فصلنامه‌ی علمی تربیت اسلامی، دورۀ 14، شمارۀ 30، صص 176-155.
 • سرخیل، بهنام (1399)، چینش نخبگانی، جوانان و چالش‌های پیش روی تمدن نوین اسلامی؛ تأکید بر نخبگان دانشگاهی، فصلنامه‌ی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دورۀ 3، شمارۀ 2، صص 161-186.
 • سعید اردکانی، سعید؛ موسوی، سید محمد؛ انوری علی‌آباد، محمد طه؛ خدایاریان، مسعود رضا (1392)، تحلیلی بر عوامل مؤثر در تحقق دانشگاه تمدن‌ساز با استفاده از تکنیک دیماتل فازی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، دورۀ 2، شمارۀ 5، صص 86-71.
 • سلطانی، مصطفی؛ فرمانیان، مهدی؛ روحی، نبی‌الله (1398)، بنیان‌های فکری تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 29-5.
 • سهل‌آبادی، ابوالقاسم خسرو؛ امینی، سید جواد (1398)، نگرش کیفی به تمدن اسلامی در هزاره جدید، فصلنامه علمی مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی، سال نهم، شماره 36، صص 352-325.
 • سیاح، سیدامیر؛ شهبازی غایی، موسی (1399)، دربارۀ جهش تولید: 1. الگوی راهبردی حمایت از تولید، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی 220، مسلسل: 17043.
 • سیاهپوش، ابوتراب (1389)، ویژگی‌های دانشگاه تمدن ساز، فصلنامه‌ی جامعه پژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال اول، شماره 2، صص 122-105.
 • طوسی، فاطمه؛ طاهری خسروشاهی، محمدحسین (1401)، دولت‌سازی تمدنی: آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی پشتیبان، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 5، شماره 1، صص 336-309.
 • عزتی، امیرحسن؛ چهاردولی، عباس؛ ترابی، محسن (1399)، مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی و الزامات شکل‌گیری و ثمرات آن مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت اسلامی، دوره 28، شماره 1، صص 96-75.
 • عیسی زاده، عباس؛ شرف‌الدین، سیدحسن (1395)، نظریة برخورد تمدنها چهارچوب مفهومی درک اسلام هراسی، غرب‌شناسی بنیادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شمارة 2، صص 62-37.
 • فانی، علی‌اصغر؛ زرین نگار، محمدجعفر؛ دانایی‌فرد، حسن؛ دلخواه، جلیل (1397)، واکاوی و تبیین تمدن سازمانی در سازمان‌های دولتی ایران، مجله مدیریت دولتی، دوره 10، شماره 1، صص 108-98.
 • فراستخواه، مقصود (1397)، تاریخ دانشگاه در ایران، به کوشش نسرین اصغرزاده، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • کلدی، علیرضا؛ مین باشی، فاطمه (1388)، بررسی کارکردها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی دانشگاه‌ها ازنظر دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)، پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی آزاد گرمسار، سال سوم، شماره 1، صص 92-73.
 • گودرزوندچگینی، مهرداد (1397)، رویکرد دانشگاه‌های نسل چهارم کار و عمل (موردمطالعه: دانشگاه‌های کمبریج، استنفورد و هاروارد)، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال بیستم، شماره 7، صص 16-1.
 • گودرزی، غلامرضا (1396)، مدل‌سازی ویژگی‌های نیروی انسانی در راستای تحقق تمدن زمینه‌ساز، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، سال نهم، شماره 24، صص 53-39.
 • مردیها، مرتضی؛ پاک نیا، محبوبه (1396)، دانشگاه نجبه، دانشگاه توده، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی ایران.
 • مقیسه، رضا؛ کیقبادی، علیرضا؛ پدرام، عبدالرحیم (1397)، علائم پیدایش تمدن نوین اسلامی؛ هشداری برای ایجاد و تقویت نهادهای تمدن ساز، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، شماره 1، صص 29-1.
 • منصوری، سمانه؛ صمدی، مجتبی (1399)، ترسیم نقش و جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی،فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 3، شماره 2، صص 258-221.
 • مهرآور، شهرام (1400)، شناسایی مؤلفه‌های دانشگاه تمدنساز ایرانی اسلامی: یک مطالعه فراترکیب، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال 25، شماره 1، صص 153-132.
 • نجفی، موسی (1399)، نظریه‌ی «تمدن نوین اسلامی» از رویکرد فلسفی - نظری تا رویکرد تاریخی - نظری، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 3، ش 2، صص 40-1.
 • همتی، حیدر؛ قمی، محسن (1398)، شاخصه‌های تمدن ساز در اصول اعتقادی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال 23، شماره 4، صص 686-671.