دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، فروردین 1402 
ابعاد خط‌مشی‌های عمومی در حوزه‌ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی

صفحه 151-178

10.22070/nic.2023.17088.1210

داود حسین پور؛ فتاح شریف زاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ یوسف زال


ظرفیت‌ها و چالش‌های فقه معاصر برای تحقق تمدن نوین اسلامی

صفحه 265-282

10.22070/nic.2023.16854.1200

سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ علی صالحی؛ منوچهر خدارحمی