جریان اصلی کتب تاریخ‌نگاری معاصر غرب بر اساس نسبت آن با تاریخ‌نگاری دینی و سکولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکدة مطالعات فرهنگی اجتماعی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

چکیده

تمدن‌ها مبتنی بر پایه‌های فکری و فهم‌های مشترک شکل می‌گیرند. ایرانیان برای آنکه بتوانند به سمت تمدن نوین اسلامی خود حرکت کنند باید بتوانند در فهم معنای تاریخ به وحدت برسند. یکی از مهم‌ترین پایه‌های معنای تاریخ، روایتِ تاریخِ تمدن بشر است. ادیان ابراهیمی در کتب مقدس و تاریخی خویش، تاریخ را بر اساس هبوط حضرت آدم و حوا‌ و بعثت پیامبران روایت می‌نمودند؛ جهان غرب نیز در طول قرون‌وسطی ذیل همین سنتِ تاریخ‌نگاری قرار داشت اما به‌تدریج روایتِ دیگری از تاریخ به وجود آمد که رویکردی سکولار داشت. در این روایت، آغاز تمدن (با الهام از داروینیسم) از وضعیت توحش – حیوانی آغاز می‌گردد و تاریخ بر اساس تحول ابزار در سیری خطی روایت می‌گردد. این دو رویکرد در غرب، مدتی با هم در حال منازعه بودند. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که پس‌ازاین تحولات، «جریان اصلی تاریخ‌نگاری در غرب معاصر چیست؟» هدف پژوهش، فهم جریان اصلی تاریخ نگاری تمدن بشر در غرب معاصر است. مقالة حاضر گزارشی است از پژوهشی تفصیلی، در این تحقیق برای فهم جریان اصلی کتب تاریخ‌نگاری، چند شاخص مهم از سوی کارشناسان ارائه شد. محتوای موضوعاتی که شاخص معرفی نموده بود تحلیل مضمونی شد و سرانجام تحلیل به‌دست‌آمده گزارش شد. یافته‌های پژوهش این‌که، جریان اصلیِ کتب تاریخ‌نگاری معاصر غربی، تاریخ‌نگاری سکولار و ادغام‌شده با داروینیسم است و روایت دینی از تاریخ مبتنی بر تاریخ انبیاء در آن جایی ندارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The main stream of contemporary Western historiography based on its relationship with religious and secular historiography

نویسنده [English]

 • Ataollah Bigdeli
Assistant Professor of Faculty of Social Studies, Department of Law of Imam Hossein University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: Civilizations are formed based on intellectual foundations and common understandings. The common meaning of fundamental areas such as God, man, nature and history. One of the most important foundations of the meaning of history is the narration of the history of human civilization. In their sacred and historical books, Abrahamic religions narrated history based on the descent of Adam and Eve and the sending of prophets. During the Middle Ages, the Western world was also under the same tradition of historiography, But gradually another narrative of history emerged that had a secular approach. In this narrative, the beginning of civilization (inspired by Darwinism) starts from the animal-savage state, and history is narrated based on the evolution of tools in a linear sequence. These two approaches were in conflict in the West for some time.
The main question of the current research is that after these developments, "What is the main current of historiography in the contemporary West?"
Methodology: This article is a report of a detailed research, in this research, some important indicators were presented by experts to understand the main stream of historiography books. The content of the topics introduced by the index was thematically analyzed and finally the obtained analysis was reported.
Findings: The main stream of contemporary western historiography is secular historiography and integrated with Darwinism, and there is no place for a religious
narrative of history based on the history of the prophets. The analysis of historiography books led to the finding that in the contemporary Western historiography, the secular approach has complete dominance and religious approaches, especially at the beginning of creation, are strongly rejected, so that today we can talk about the death of religious historiography in the Western world. This finding is important for the community of civilization studies because it has documented the atmosphere that dominates Western thought and the confrontation between the two religious and secular worlds in the arena of history.
Conclusion: Moving towards a new Islamic civilization requires fundamental knowledge bases, no civilization throughout history has lacked theoretical foundations in fields such as existence and theology, anthropology, natural science, epistemology, etc. One of the most important intellectual foundations that has played an important role in the realization of civilizations is "historiography", understanding and narrating the history of mankind and believing or not believing in the theory of progress plays an important role in building the meanings and epistemic foundations of any civilization. On the other hand, the realization of the new Islamic civilization depends on the common understanding of fundamental concepts among Muslims, an understanding that must be clearly distinguished from other understandings, especially from the Western understanding. It is suggested that scientific centers, by defining similar researches in the field of historiography method and philosophy of history, provide a clearer and more documented picture of the historiography situation in the contemporary world to historians and those interested in the field of historiography and civilization studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Western historiography
 • religious historiography
 • secular historiography
 • Darwinism
 • استنفورد، مایکل (۱۳۸۴)، درآمدی بر تاریخ‌پژوهی، مسعود صادقی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، دانشگاه امام صادق (ع) معاونت پژوهشی.
 • اسنو، پیتر (1399)، اطلس تاریخ جهان، شوشتری زاده، الهام مترجم، تهران، سایان.
 • آدامز، سایمون (1394)، اطلس تاریخ جهان برای دانش‌آموز، مترجمان: جمشید نوروزی، مرجان نگهی، تهران، افق.
 • بیگدلی، عطاالله، امامی، سید مجید (1391)، والعصر، گفتارهایی در تاریخ تمدن، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
 • پولارد، سیدنی (1356)، اندیشة ترقّی، تهران، امیرکبیر.
 • توین‌بی، آرنولد جوزف (1387)، خلاصة دورة دوازده‌جلدی بررسی تاریخ تمدن، ترجمة محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر.
 • چایلد، گوردن (1395)، سیر تاریخ، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ.
 • حکیمی، محمود (1390)، تاریخ تمدن، یا، داستان زندگی انسان، تهران، امیرکبیر.
 • دورانت، ویلیام جیمز (۱۳78)، تاریخ تمدن، مترجمین: آرام، احمد، پاشائی، عسکری، آریان‌پور، امیرحسین و... تهران، علمی فرهنگی.
 • رابرتس، جان موریس (1395)، تاریخ جهان: تاریخ تحلیلی جهان از آغاز تا پایان قرن بیستم، تهران، بهجت.
 • رهبری، احمد (1374)، انسان پیش‌ازتاریخ (پیدایش انسان)، تهران، مارلیک.
 • زرین‌کوب، عبدالحسین (1370)، تاریخ در ترازو، تهران، امیرکبیر.
 • سحابی، یدالله (1375)، خلقت انسان، تهران، شرکت سهامی انتشار.
 • ﺳﻮﯾﺖ، ﻭﯾﻠﯿﺎﻡ (1389)، فلسفة تاریخ، امروز، دیروز، فردا، مترجم: ﻋﻠﯿﺰﺍﺩﻩ، روح‌الله، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﮑﻤﺖ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ، ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺠﻢ، ش 5
 • عشایری، طاها؛ عباسی، الهام؛ نامیان، فاطمه (1397)، تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی پایان تمدن‌های انسانی با تأکید بر نهج‌البلاغه، مطالعات بنیادین تمدن اسلامی، دوره 1، ش 2.
 • فضایی، یوسف (1390)، آفرینش جهان، انسان و آغاز شهرنشینی: تحلیلی از جریان تکامل طبیعی و اجتماعی انسان، تهران، آشیانه کتاب.
 • کاپلستون، فردریک چارلز (1388)، تاریخ فلسفه، جلد ششم، از ولف تا کانت، اسماعیل سعادت، منوچهر بزرگمهر (مترجمین)، اسماعیل سعادت (ویراستار)، تهران، علمی و فرهنگی.
 • کریستین، دیوید (1396)، دنیا در گذر (تاریخ کوتاه بشر)، ترجمه امیر کلینی، تهران، ندای تاریخ.
 • کریستین، دیوید (1398)، داستان خاستگاه انسان و جهان هستی: تاریخ بزرگ همه‌چیز، تهران، مازیار.
 • گامبریج، ارنست (1389)، تاریخ جهان، ترجمة علی رامین، تهران، نشر نی.
 • لوکاس، هنری استیون (۱۳۶۶)، تاریخ تمدن: از کهن‌ترین روزگار تا سده ما، آذرنگ، عبدالحسین، مترجم، تهران، کیهان.
 • لویت، کارل (1397)، معنا در تاریخ، مترجمان: سعید حاجی ناصری و زانیار ابراهیمی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.
 • ماریتن، ژاک (1397)، فلسفة تاریخ از چشم‌انداز مسیحی، مترجمین: رضا وسمه‌گر، رویا فیاض، تهران، دنیای اقتصاد.
 • مجتهدی، کریم (1390)، فلسفة تاریخ، تهران، سروش.
 • مجیر شیبانی، نظام‌الدین (۱۳۴۷)، تاریخ تمدن، تهران، امیرکبیر.
 • محمدپور، احمد (1396)، تاریخ به روایت فلسفه، قم، لوگوس.
 • محمدی، رمضان، خزائیلی، محمدباقر (1398)، نظریه تمدنی ابن مسکویه، مطالعات بنیادین تمدن اسلامی، دوره 2، ش 1. مرقات خوئی، صفیه (1384)، تاریخ منظوم و منثور: خلاصه‌ای از تاریخ جهان از بدو پیدایش انسان تا عصر حاضر، تهران، هاشمی سودمند.
 • ممتحن، حسینعلی (۱۳۵۵)، کلیات تاریخ عمومی، تهران، دانشگاه ملی ایران.
 • وحدتی‌نسب، حامد (به کوشش) (1393)، پیدایش انسان، مؤلفان همکار: عباس علیزاده، مهران غلامی، جفری‌جورج‌اندرسن کلارک؛ مترجمان: علیرضا ابراهیمی، آیلار عبدالله‌زاده، حسین صبری، آرزو محمودی، مانا جامی‌الاحمدی، سمیه خاکسارمقدم، مژگان جایز، شادی گنجی، تهران، ایران‌نگار.
 • وحدتی‌نسب، حامد؛ جوهر، آذر (1398)، انسان نئاندرتال (برگرفته از فریدمن شرنگ و استفانی مولر)، تهران، ندای تاریخ.
 • هراری، یوال (1396)، انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر، ترجمه نیک گرگین، تهران، فرهنگ نشر نو.
 • یروفه یف، ن آ (1360)، تاریخ چیست؟، مترجم: محمد تقی‌زاد، تهران، جوان.
 • یعقوبی، حسین (1391)، بشر، از کج بیل تا هات میل، تاریخ (تمدن از عهد سنگ تا پایان قرن بیستم)، تهران، روزنه.
 • یعقوبی، حسین (1392)، این‌گونه بشر این‌گونه شد: تاریخ مختصر، مفید و بی شاخ و برگ جهان، تهران، مروارید.
 • یکتایی، مجید (۱۳۵۲)، تاریخ تمدن و فرهنگ، تهران، گوتنبرگ.
 • Ackermann, Marsha E(Author, Editor) (2008), Encyclopedia of World History (7 Volumes Set), Facts on File Library. [In Persian].
 • Adams, Paul V, et al (2000), Experiencing world history, New York University Press. [In Persian].
 • Adams, Simon (2014), Atlas of World History for Students, translators: Jamshid Nowrozi, Marjan Naghi, Tehran: Oqof. [In Persian].
 • Al-Hasani Al-'Amili, Abdul-Sahib (2008), The Prophets- Their Lives and Their Stories, BiblioBazaar. [In Persian].
 • Ali, Surut (2020), Stories Of The Prophets: 23 Prophets Life History, Independently published. [In Persian].
 • Al-Imam ibn Kathir (No Date), Stories of the Prophets, Translated by Muhammad Mustapha Geme’ah, Al-Azhar, Darussalam, soudi arabya, Ryaz. [In Persian].
 • Al-Rabghūzī (2015), The Stories of the Prophets, Edited by H.E. Boeschoten J. O’Kane, Brill nv. [In Persian].
 • Arnold, John H (2000), History: A Very Short Introduction, Oxford University [In Persian].
 • ashayeri Taha; Abbasi, Elham; Namian, Fatemeh (2017), Historical-Sociological Analysis of the End of Human Civilizations with an Emphasis on Nahj al-Balagha, Fundamental Studies of Islamic Civilization, Volume 1, Number 2 - Serial Number 2[In Persian].
 • Asimov, Isaac (1987), Beginnings: The Story of Origins-of Mank ind, Life, the Earth, the Universe. New York:Walker. [In Persian].
 • Babb, J., A (2018), World History of Political Thought, Edward Elgar Publishing. [In Persian].
 • Beck, Roger B. et all (2009),World History Patterns of Interaction , McDougal Littell. [In Persian].
 • Becking, Bob, Barstad, Hans M (2015), Prophecy and Prophets in Stories, Papers Read at the Fifth Meeting of the Edinburgh Prophecy Network, Utrecht, October 2013, Brill nv. [In Persian].
 • Becking, Bob, Barstad, Hans M. , Prophecy and Prophets in Stories, Papers Read at the Fifth Meeting of the Edinburgh Prophecy Network, Utrecht, October 2013, Brill nv, 2015[In Persian].
 • Bedrick, Peter (2000), History of the World(Young People's Encyclopedia), Larousse, Peter Bedrick Books. [In Persian].
 • Bentley, Jerry H (2011), The Oxford Handbook of World History, Oxford University Press. [In Persian].
 • Bigdeli, Attaollah, Emami, Seyyed Majid (2011), Valasr, Conversations in the History of Civilization, Tehran: Imam Sadiq University (p.h), [In Persian].
 • Birket-Smith, Kaj (1955), Histoire de la civilization: caractéristiques et conditions du développement des sociétés rustiques et préindustrielles du passé et du present, payot, Paris. [In Persian].
 • Black, Jonathan (2011), L'Histoire Secrete Du Monde (Documents), Paris: J'ai lu. [In Persian].
 • Blaikie, William Garden (2006), Bible history, in connection with the general history of the world, T. Nelson and Sons, 1859,(Original: Oxford University,) [In Persian].
 • Boardman, John, et,( Edited By) (1993), The Oxford History of the Classical World, Oxford: Oxford University Press. [In Persian].
 • Boda, Mark J., Lissa M. Wray Beal (2013), Prophets, Prophecy, and Ancient Israelite Historiography, Pennsylvania State University Press. [In Persian].
 • Bounan, Michel (2006), La folle histoire du monde, Editions Allia. [In Persian].
 • Boutammina, Nas E (2015), Classification islamique de la Préhistoire, Books On Demand[In Persian].
 • Boyd, Robert; Silk, Joan B (2003), How Humans Evolved (3rd ed.). New York: Norton. [In Persian].
 • Braudel, Fernand (1979), Civilisation matérielle, économie et capitalisme (Paris, 1973, 3 vols.); English translation, Civilization and Capitalism, 15th–18th Centuries, translated by Siân Reynolds. [In Persian].
 • Bukhari, Nooralah Troi (2018), The Heavenly Message: A History of the Prophets and Messengers, Al-Waqiah Publishers. [In Persian].
 • Bullet, Richard et al (2014), The Earth and Its Peoples, university textbook. [In Persian].
 • Carnine Douglas et al (2006), World History - Ancient Civilizations, McDougal Littell. [In Persian].
 • Child, Gordon (2015), Seire Tarikh, Tehran: University of Tehran, Publishing and Printing Institute. [In Persian].
 • Christian, David (2004), Maps of Time: An Introdu ction to Big History, University of California Press. [In Persian].
 • Christian, David (2016), The World in Passing (A Short History of Humanity), translated by Amir Kalini, Tehran: Call of Tarikh. [In Persian].
 • Christian, David (2018), The Story of the Origin of Man and the Universe: The Big History of Everything, Tehran: Maziar. [In Persian].
 • Cochran, Gregory and Henry Harpending (2009), The 10,000 Year Explosion: How Civilization, Accelerated Human Evolution, New York: Basic Books. [In Persian].
 • Copleston, Frederic Charles (2008), History of Philosophy, Volume 6, from Wolf to Kant, Ismail Saadat, Manouchehr Bozormehr (Translators), Ismail Saadat (Editor), Tehran: elmi farhangi. [In Persian].
 • Dalal, Roshen (2011),The Illustrated Timeline of the History of the World, The Rosen Publishing Group, Inc. [In Persian].
 • Daniels, Patricia Daniels, Hyslop, Garrison (2006), National Geographic Almanac of World History, National Geographic Society. [In Persian].
 • Delsernme, Armand (1991), The Rise and Fall of the Third Chimpanzee. London : Vintage. [In Persian].
 • Delsernme, Armand (1998), Our Cosmic Origins: From the Big Bang to the Emergence of Life and Intelligence. Cambridge: Cambridge University Press. [In Persian].
 • Demoule, Jean-Paul, et al (2018), Une histoire des civilisations: comment l'archéologie bouleverse nos connaissances, La Découverte. [In Persian].
 • Derreh, Ahmed (1994), Man Before History (Genesis of Man), Tehran: Marlik. [In Persian].
 • DK (2020), History of the World in 1000 Objects, DK Publishing. [In Persian].
 • Ducoudray, Gustave (1886), Histoire sommaire de la civilisation depuis l'origine jusqu'à nos jours, Hachette & Cie. [In Persian].
 • Duiker, William J, Spielvogel, Jackson J (2018), World History, Cengage Learning. [In Persian].
 • Durant, William James (1998), History of Civilization, translators: Aram, Ahmad, Pashai, Askari, Arianpour, Amirhossein and... Tehran: Ilmi Farhani. [In Persian].
 • Edwards, I. E. S., Boardman, John et al (1970), The Cambridge ancient history, Cambridge University Press (Online publication date:March 2008) [In Persian].
 • Erskine Andrew(Edited by) (2009), Blackwell companions to the ancient, worldBlackwell Publishing Ltd. [In Persian].
 • Fazaii, Yusuf (2019), Creation of the world, man and the beginning of urbanization: an analysis of the course of natural and social evolution of man, Tehran: Ashianeh Kitab. [In Persian].
 • Gat, Azar (2006), War in human civilization, Oxford University Press Inc., New York. [In Persian].
 • Gille, Bertrand (1978), Histoire des techniques : Technique et civilisations, technique et sciences, Gallimard. [In Persian].
 • Gombrich, E. H (2008), A Little History of the World , Yale University Press. [In Persian].
 • Gottschalk, Louis (1951), History of Mankind: Cultural and Scientific Development, George Allen & Unwin. [In Persian].
 • Gribbin, John (1981), Genesis:The Origins of Man and the Universe. New York: Delta. [In Persian].
 • Gumbridge, Ernest (2009), History of the World, translated by Ali Ramin, Tehran: Nei Publishing House. [In Persian].
 • Guy, Dauphinais (1994), De la préhistoire au siècle actuel, Saint-Laurent, Québec : Éditions du Renouveau pédagogique. [In Persian].
 • Hakimi, Mahmoud (2019), History of Civilization, or, The Story of Human Life, Tehran: Amirkabir. [In Persian].
 • Harari, Yoval (2016), Wise Man: A Brief History of Humanity, translated by Nik Gorgin, Tehran: New Publishing House, Levitt, Carl (2017), meaning in history, translators: Saeed Haji Naseri and Zaniar Ebrahimi, Tehran: elmi farhangi. [In Persian].
 • Harari, Yuval Noah (2015) Sapiens: A Brief History of Humankind, London: Harper. [In Persian].
 • Hawking, Stephen (1988), A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York: Bantam. [In Persian].
 • Headrick, Daniel R (2009), Technology: A World History(New Oxford World History), Oxford University Press. [In Persian].
 • Headrick, Daniel R (2009), Technology: A World History(New Oxford World History), Oxford University Press. [In Persian].
 • Hillyer, V. M (2020), A Child's History of the World, Martino Fine Books. [In Persian].
 • Karl O'Brien, Patrick (2002), Atlas of World History, Oxford University Press. [In Persian].
 • Kenny, Anthony (2006), A Brief History of Western Philosophy, blackwell publishing. [In Persian].
 • Kiple, Kenneth F. et al(Edited by) (2000), The Cambridge World History of Food, Cambridge University Press. [In Persian].
 • Knight-Jadczyk, Laura (2006), L'histoire secrète du monde, un fil d'Ariane, PILULE ROUGE. [In Persian].
 • Krings, M. et al (1997), Neandertal DNA sequences and the origin of modern humans, Cell. [In Persian].
 • Kutter,G. Siegfried (1987), The Universe and Life:Origins and Evolution. Boston: Jones and Bartlett. [In Persian].
 • Langer, William Leonard (Editor), Stearns, Peter N. (Editor) (2008), The Encyclopedia of World History: Ancient, Medieval, and Modern, Chronologically Arranged ,6th Edition, Facts On File, Inc. [In Persian].
 • Lee, Wayne E (2016), Waging War: Conflict, Culture, and Innovation in World History, Oxford University Press. [In Persian].
 • Liebes, Sidney, et al. (1998), A Walk through Time: From Stardust to Us:The Evolution of Life on Earth. New York: John Wiley. [In Persian].
 • Lopez, Eliane (2012), Le grand livre de l'histoire des civilisations, Eyrolles. [In Persian].
 • Lovelock, James c (1979), Gaia:A New Look at Life on Earth. Oxford: Oxford University Press. [In Persian].
 • Lucas, Henry Steven (1990), History of civilization: from the earliest times to our century, Azarang, Abdul Hossein, translator, Tehran: Keihan, [In Persian].
 • Malik, Malti (2016), History of the World, New Saraswati House India Pvt Ltd.
 • Maritain, Jacques (2017), Philosophy of history from a Christian perspective, translators: Reza Wasmegar, Roya Fayaz, Tehran: Dunyai eqtesad. [In Persian].
 • Markat Khoi, Safiya (2014), Poetic and textual history: A Summary of the History of the World from the Beginning of Mankind to the Present Age, Tehran: Hashemi Soodmand. [In Persian].
 • Marr, Andrew (2012), A History of the World, Pan Macmillan. [In Persian].
 • Matthews, Victor H (2007), 101 Questions and Answers on the Prophets of Israel, Paulist Press. [In Persian].
 • Maunder, Samuel (1856), The History of the World: Comprising a General History, Both Ancient and Modern, of All the Principal Nations of the Globe, Their Rise, Progress, Present Condition, Etc, Henry Bill, (Digitized: Harvard University, Oct 25, 2006) [In Persian].
 • Maynard Smith, John, and Ears Szathrnary (1999), The Origins of Life:From the Birth of Life to the Origins of Language. Oxford: Oxford University Press. [In Persian].
 • McClellan, James E (2006), Science and technology in world history : an introduction, The Johns Hopkins University Press, Maryland. [In Persian].
 • McNeill, William H (2010), History of Western Civilization: A Handbook, Publisher University of Chicago Press. [In Persian].
 • McNeill, William H, Jerry H. Bentley, and David Christian, eds (2011), Berkshire Encyclopedia Of World History, Berkshire Publishing Group LLC. [In Persian].
 • Meuleau, Maurice, et al (1984), Le monde et son histoire, BOUQUINS.
 • Mohammadi, Ramadan; Khazaili, Mohammad Baqer (2018), Civilizational Theory of Ibn Moskawieh, Fundamental Studies of Islamic Civilization, Volume 2, Number 1 - Serial Number 3[In Persian].
 • Mohammadpour, Ahmad (2016), History according to philosophy, Qom: Logos[In Persian].
 • Mojtahedi, Karim (2013), Philosophy of History, Tehran: Soroush[In Persian].
 • Mujir Shibani, Nizamuddin (1970), History of Civilization, Tehran: Amir Kabir. [In Persian].
 • Mumthan, Hossein Ali (1980), Generalities of General History, Tehran: National University of Iran. [In Persian].
 • Naim, Syed (2010), Lineage of the Prophets, Author House. [In Persian].
 • Newbery, John (1804), A Compendious History of the World from the Creation to the Dissolution of the Roman Republic...: With a Continuation to the Peace of Amiens, 1802?: [In Persian].
 • Nisbet, E. G (1991), Living Earth-A Short History of Life and Its Home. London : Harper Collins Academic Press. [In Persian].
 • Parias, L.-H Histoire, et al (1962), Universelle Des Explorations Tome 1: De la Préhistoire à la fin du Moyen-Age, Nouvelle Librairie de France. [In Persian].
 • Podhoretz, Norman (2018), The Prophets: Who They Were, What They Are, Free Press. [In Persian].
 • Pollard, Sidney (1978), Progressive Thought, Tehran: Amir Kabir. [In Persian].
 • Ponting, Clive (2011), A New Green History Of The World: The Environment and the Collapse of Great Civilizations, Random House. [In Persian].
 • Quigley, Carroll (1961), The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis (1st ed.). New York: Macmillan Publishing Company. [In Persian].
 • Raleigh, Walter (1614), The History of the World, Publisher Walter Burre, (Original from the Complutense University of Madrid, 2011) [In Persian].
 • Rear, Dave (2012), A Less Boring History of the World, Random House.[In Persian].
 • Reeves, Hubert, et al (1998), Origins: Cosmos, Earth, and Mankind. New York: Arcade Publi shing.
 • Reeves, Hubert, et al (1996), La plus belle histoire du monde Les secrets de nos origins, Editions du Seuil. [In Persian].
 • Reynaert, François (2018), La grande histoire du monde, Librairie générale française. [In Persian].
 • Richards, James Albert (1924), The Outline of Knowledge: History of the world, by A. D. Innes, Publisher: J. A. Richards. [In Persian].
 • Roberts J.M (2003), The New History of the World, Oxford University Press. [In Persian].
 • Roberts, John Morris (2015), History of the World: An Analytical History of the World from the Beginning to the End of the 20th Century, Tehran: Behjat. [In Persian].
 • Bagnall, Roger (1995), Reading Papyri, Writing Ancient History, Routledge. [In Persian].
 • Sahabi, Yadullah (1992), Creation of Humans, Tehran: Publishing Company. [In Persian].
 • Schmidtz, David (2010), A Brief History of Liberty, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication. [In Persian].
 • Sharelle Haqq, Shahada (2008), Stories Of The Prophet In The Holy Quran, Tughra Books. [In Persian].
 • Sharp, Carolyn J.,(Editor) (2016), The Oxford Handbook of the Prophets, Oxford University Press. [In Persian].
 • Sinnett, Jane (1853), A child's history of the world; or, Glimpses of the world's history, in familiar letters. [In Persian].
 • Snow, Peter (2019), Atlas of World History, Shushtrizadeh, Elham Martegh, Tehran: Sayan. [In Persian].
 • Snow, Peter (2019), Atlas of World History, Shushtrizadeh, Elham Martegh, Tehran: Sayan. [In Persian].
 • Spielvogel, Jackson J (2005), Glencoe World History, McGraw-Hill Companies, Inc. et National Geographic Society, Columbus. [In Persian].
 • Stanford, Michael (2005), An introduction to the study of history, Masoud Sadeghi, Tehran: Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities  (Samt), Center for Research and Development of Humanities, Imam Sadegh University (A.S.), Research Vice-Chancellor. [In Persian].
 • Starr, Chester G. (1991), A History of the Ancient World, Oxford University Press. [In Persian].
 • Stearns, Peter (2009), Sexuality in World History(Themes in World History), Routledge. [In Persian].
 • Sweet, William (2011), Philosophy of History, Today, Yesterday, Tomorrow, Translator: Alizadeh, Rooh Allah, ettela-at e hekmat va falsafe, Fifth Year, Number 5[In Persian].
 • Tattersall, Ian (2008), The World from Beginnings to 4000 bce, Oxford University Press. [In Persian].
 • Taylor, Philip M (1990), Munitions of the Mind A history of propaganda from the ancient world to the present era, Manchester University Press, Manchester and New York. [In Persian].
 • the National Academy of Sciences (1999), Science and Creationism A View from the National Academy of Sciences, Washington, DC: The National Academies Press. [In Persian].
 • Thelle, Rannfrid I, et al(Editors) (2015), New Perspectives on Old Testament Prophecy and History: Essays in Honour of Hans M. Barstad, BRILL.
  [In Persian].
 • Toynbee, Arnold Joseph (1387), summary of the twelve-volume study of the history of civilization, translated by Mohammad Hossein Aria, Tehran: Amir Kabir. [In Persian].
 • Toynbee, Arnold Joseph (2009), summary of the twelve-volume study of the history of civilization, translated by Mohammad Hossein Aria, Tehran: Amir Kabir. [In Persian].
 • Vahdatinasab, Hamed (in effort) (2013), The origin of man, co-authors: Abbas Alizadeh, Mehran Gholami, Geoffrey George Andersen Clark; Translators: Alireza Ebrahimi, Aylar Abdullahzadeh, Hossein Sabri, Arezoo Mahmoudi, Mana Jami Al-Ahmadi, Samia Khaksar Moghadam, Mozhgan Jaiz, Shadi Ganji, Tehran: Irannagar. [In Persian].
 • Vahdatinasab, Hamed; Johar, Azar (2018), Neanderthal Man (adapted from Friedman Sherang and Stephanie Muller), Tehran: Call of History. [In Persian].
 • Van Loon, Hendrik Willem (1921), The Story of Mankind(A Star book), New York: Boni and Liveright. [In Persian].
 • Wallbank, T.W, et al (1942), Civilization Past & Present, London: Scott, Foresman. [In Persian].
 • Wells, H. G (1920), The Outlin e of History: Being a Plain History of Life and Mankind. 2 London: George Newnes,.
 • Wells, H. G (2007), A Short History of the World, Cosimo Inc. [In Persian].
 • White, Henry (1857), A History of the World on a New and Systematic Plan: From the Earliest Times to the Treaty of B. London: Smith. [In Persian].
 • Wiesner Hanks, Merry E., A (2015), Concise History of the World, Cambridge Concise Histories, Cambridge University Press. [In Persian].
 • Wood, Bernard,(Editor) (2011), Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, John Wiley & Sons. [In Persian].
 • Yaqoubi, Hossein (2012), this kind of human became like this: a brief, useful and leafless history of the world, Tehran: Marwarid. [In Persian].
 • Yaqoubi, Hossein, Beshr (2011), from pitchfork to hot mill, history (civilization from the Stone Age to the end of the 20th century), Tehran: Rozeneh. [In Persian].
 • Yarofeyev, N.A (1983), What is history?, translator: Mohammad Taqizad, Tehran: Javan. [In Persian].
 • Yektaei, Majid (1983), History of Civilization and Culture, Tehran: Gutenberg. [In Persian].
 • Zarinkoob, Abdul Hossein (1992), Tarikh dar Tazo, Tehran: Amir Kabir.[In Persian].