نقش الهیات فرهنگ در مهندسی فرهنگ دینی و الزامات آن در طراحی سبک زندگی تمدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی فرهنگستان علوم اسلامی، قم، ایران.

چکیده

هرگونه مهندسی تغییر و تکامل فرهنگ جامعه، بدون ملاحظه شرایط تغییر و نگاه سیستمی ممکن نیست. مهندسی فرهنگ دینی، دارای کارکرد «قدرت پیش‌بینی، هدایت، کنترل» فرهنگ جامعه می‌باشد و چنین امری مستلزم فهم روشمندِ اصول، معیار، جهت‌گیری کلان فرهنگ دین، از متن دین می‌باشد. مسئله‌ی اساسی اینکه آیا بدون استنباط فرهنگ دین در مقیاس تمدنی، حضور حداکثری دین در فرهنگ دینی و سبک زندگی اجتماعی امکان‌پذیر است؟ آیا استنباط فرهنگ دین، نیازمند دانش الهیات می‌باشد؟ پژوهش حاضر، مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای با روش توصیفی و تحلیلی تلاش می‌کند به این سؤال پاسخ دهد. در فرضیه موردنظر متألّه دین در تکاپوی توصیف خطابات دین و فهم «احکام توصیفی» آن، در حوزه «ارزش‌ها، بینش‌ها، رفتارهای» دینی و کشف هندسه و ابعاد آن در مقیاس تمدنی، نیازمند صورتبندی «الهیات فرهنگ» از «متن دین» بر اساس «منطق فهم دین» می‌باشد. برآیند «الهیات فرهنگ» با توجه به ابعاد، مقیاس، شاخصه‌های آن، امکان مهندسی فرهنگی، طراحی سبک زندگی فردی و تمدنی و احراز اسلامیت آن می‌باشد. درنتیجه به‌واسطه‌ی الهیات فرهنگ، نسبت محتوای فرهنگ دین و صورت آن‌که در قالب سبک زندگی ظهور می‌کند هماهنگ می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of culture theology in the engineering of religious culture and its requirements in designing a civilized lifestyle

نویسنده [English]

 • Mohammad Reza Khaki Qaramlaki
Faculty member of Islamic sciences academy of qom. Qom; Iran.
چکیده [English]

Methodology: In order to present its hypothesis, this research aims to prove its claim with library studies and the descriptive and analytical method of data and related texts and the collection of data aimed at the engineering of religious culture. In the same way, with a systemic and holistic approach to culture, as an integral dimension of society, the internal and external aspects of culture in relation to subjects, on a micro and macro scale, by multiplying the matrix and drawing different tables, new subjects in the field of culture engineering and It depicts a civilized lifestyle and shows the theological dignity of religious culture.
Findings: The analysis of the logical and rational ratio of the civilizational lifestyle from the perspective of the theology of culture is one of the innovations of this research. The expression of the macro indicators in the theology of culture, from the basis of religion and the possibility of classifying and modeling the subjects of religious culture and as a result the possibility of designing a style The life and power of engineering and culture management of religious society is one of the findings of this article.  
Conclusion: Civilized lifestyle, in the form of religious relations between the individual and the society, which is the objective embodiment of religious culture, is considered as an objective indicator for measuring religious culture and studying the state of vulnerability and evolution of religious culture and civilization. A civilized lifestyle under religious culture requires engineering from
the base of religion. Such engineering requires the classification and systematization of religious culture issues on an individual and civilizational scale. This is not possible without a rational encounter with the text of religion and the religious wisdom of religious culture. Theology of culture, as a methodical religious understanding that is concerned with religious authority, tries to coordinate the fixed dimension of religious culture, which monitors the desirable state of society, with the variable dimension of culture, which monitors the changing state of society, so theology plays such a role. according to indicators and goals such as: A: Inferring the principles, rituals, and mechanisms governing the evolution of religious culture B: Inferring the goals of its orientation C: Inferring its macro-theoretical foundations D: Inferring its engineering strategy and macro-plan M: Inferring the indicators of religious culture , it makes it possible to measure the engineering of religious culture. Therefore, without the theology of culture, you cannot have an accurate picture of the engineering of the lifestyle of a civilization based on religion. In fact, without theology, the lifestyle will lack a specific content. But the content of lifestyle, which is religious culture in different dimensions, scales and axes, cannot be obtained without knowledge of the theology of culture. At the same time, culture and lifestyle engineering, as a social science, tries to transform the content and material of the rich religious culture into an efficient civilizational culture in the context of changing social conditions. In this way, the proportions of the form and substance of the culture are harmonized, without the religious culture in the modern lifestyle. transformed or its rich capacity remains stagnant and does not have the power to flow. Therefore, designing a lifestyle is actually creating a structure for the correct flow of religious culture in social civilization. Therefore, any civilizational life model cannot be the platform for the emergence and flow of religious culture, but on the contrary, the structures and civilizational models borrowed from the West, hinder the flourishing of the power, capacity and growth of religious culture. Religion decreases from aggressive culture and in terms of cultural authority; A favorable situation in the society can be predicted, but the resilience of the society in the face of civilizational alienations will decrease and the motivations of the society to face the modern lifestyle will be doubted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cultural engineering
 • cultural theology
 • religious wisdom
 • religious culture
 • lifestyle
 • religious civilization
 • اجلالی، پرویز (1379)، سیاستگذاری و برنامه­ریزی فرهنگی در ایران، تهران، نشر آن.
 • ایلگتون، تری (1380)، منازعات فرهنگ، ترجمه رضا مصیبی، مجله ارغنون، ش 18، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • اینگلهارت (1382)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران، انتشارات کویر.
 • آدورنو، هورکهایمر ( 1384)، دیالکتیک روشنگری، ترجمه مراد فراهادپور، امید مهرگان، تهران، نشر گام نو.
 • آشوری، داریوش (1380)، تعریف­ها و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آگاه.
 • بابایی، حبیب‌الله (1393)، کاوش‌های نظری در الهیات و تمدن، قم، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • پیروزمند، علیرضا (1382)، تعیین الگو و طبقه­بندی موضوعات در مهندسی فرهنگی کشور (دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)
 • پیروزمند، علیرضا (1388)، مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی، قم، فرهنگستان علوم اسلامی.
 • تیلیخ، پل (1381)، الهیات سیستماتیک، ترجمه حسن نوروزی جلد 1، چ اول، تهران، نشر حکمت.
 • تیلیخ، پل (1376)، الهیات فرهنگ، ترجمه مراد فرهاد پور، فضل‌الله پاکزاد، تهران، طرح نو.
 • جعفر مرعشی و دیگران (1385)، تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در اداره جامعه و سازمان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
 • جعفری، محمدتقی (1373)، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
 • حسنی محمدحسین، ذکایی محمدسعید، طالبی ابوتراب، علی انتظاری (1396)، مفهوم‌سازی سبک زندگی فرهنگی، مجله - جامعه پژوهی فرهنگی، سال هشتم، ش 1
 • حسینی الهاشمی، منیرالدین (1387)، مدل تنظیم سیاست‌های کلان فرهنگی، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، نشر داخلی
 • خاکی قراملکی محمدرضا (1400)، درآمدی بر الهیات تمدنی، ج اول، قم، نشر تمدن نوین اسلامی.
 • خاکی قراملکی، محمدرضا (1398)، تحلیلی بر تأثیر الگوهای توسعه غربی بر فرهنگ عمومی جوامع دینی و تأثیرات آن بر آسیب‌های اجتماعی جامعه ایران، دوفصلنامه مطالعات اسلامی آسیب اجتماعی، دانشگاه شاهد، ش 1، تابستان (165 – 178)
 • خاکی قراملکی، محمدرضا (1397)، دین و ایدئولوژی، قم، نشر تمدن نوین سلامی
 • رضائیان، علی (1380)، تجزیه‌وتحلیل و طراحی سیستم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)
 • صادقی ابراهیم، خاکی قراملکی محمدرضا (1398)، امکان‌سنجی مهندسی تمدن نوین اسلامی، از منظر مدل ارتباط دین و علم مدرن در اندیشه علامه جوادی آملی، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، شماره 1، مرداد (1-36)
 • صادقی، رشاد (1385)، دوهفته‌نامه مهندسی فرهنگی، شماره دوم.http://rashad.ir/2017/09/13/
 • فیسک جان، ترجمه مژگان برومند (1381)، فرهنگ و ایدئولوژی، مجله ارغنون، ش 20، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • کینگ، ساموئل (1341)، جامعه­شناسی، ترجمه مشفق همدانی، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 • لگنهاوسن، محمد، ترجمه منصور نصیری (1401)، جستارهایی در الهیات اجتماعی، چ اول، تهران، نشر هرمس.
 • محسنیان راد، مهدی (1369)، ارتباط­شناسی، تهران، انتشارات سروش.
 • مرعشی، سیدجعفر (1376)، پیرامون فرهنگ عمومی کشور، تهران، نشر سازمان مدیریت صنعتی.
 • مزروعی، علی (1972)، مهندسی فرهنگی و ملت­سازی در شرق آفریقا.
 • میرباقری، محمدمهدی (1401)، حکمت تاریخ، قم، نشر تمدن نوین اسلامی
 • میرباقری، محمدمهدی (1397)، ولایت الهیه، جلد اول، قم، نشر تمدن نوین اسلامی
 • میرباقری، محمدمهدی (1398)، حکمت و حکومت، جلد اول، قم، نشر تمدن نوین اسلامی.
 • میلبنک، جان (1396)، الهیات و نظریه اجتماعی، ترجمه مهناز مسمی پرست، شهرزاد قانونی، چ اول، تهران، نشر ترجمان.
 • نجفی موسی (1399)، نظریه تمدن نوین اسلامی، از رویکرد فلسفی- نظری تا رویکرد تاریخی- نظری، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ش 2، مهر (1 -40)
 • Arasteh Hamidreza, Noh Ebrahim Abdur Rahim and Metabli Fard Alireza (2009), "Investigation of the educational moral status of faculty members of public universities in Tehran", Culture Strategy 8. 9 pp. 203-217.
  [In Persian].
 • Alviri, Mohsen and Karimzadeh, Shahnaz (1401), "Modern Islamic civilization and the features of the civilization-building language" two scientific quarterly journals of fundamental studies of modern Islamic civilization, volume 5, 64-2, 35[In Persian].
 • Imanipour, Masoumeh (2013), "Principles of professional ethics in education", Iranian Journal of Medical Ethics and History, 5th edition, number 6, 25-38. [In Persian].
 • Beikzad, Jaafar Vermezani, Mojtabi and Irani, Farhad (1401), "Analysis of the Consequences of Civilizing University" Two Scientific Quarterly Journals of Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization, Volume 5, Issue 2, 127-154[In Persian].
 • Khawas, Amir, Hosseini Qala Bahman, Akbar, Dabiri, Ahmed and others (2012), Philosophy of Ethics, Tehran: Payam Noor Publication[In Persian].
 • Rahbar, Abbas Ali and Shahmiri, Morteza and Gulshahi, Mohammad Mahdi (1402), research project on the requirements of the ethical system in the field of education in the Islamic University, Research Institute of Islamic Culture and Education. [In Persian].
 • Sarkhil, Behnam (2019), "The formation of elites, young people and the challenges facing modern Islamic civilization; Emphasis on academic elites", two scientific quarterly journals of fundamental studies of modern Islamic civilization, period 3, number 2, 161-186[In Persian].
 • E.L (1992), Socialization at a protestant seminary Ph.D. dissertation. University of Pittsburgh.
 • Martyr Thani (1370), Ethical teaching and learning in Islam, translated by Hojtim b. Tehran: Islamic Culture Publishing Office. [In Persian].
 • Safaei Moghadam, Massoud (2015), Principles of Islamic ethics in the relationship between teachers and students, Research Journal of Basics of Education and Tarbiat 1, 45-23. [In Persian].
 • Dear, God's blessing. (1383), "Professional ethics in higher education, a reflection on strategies for improving ethical standards in university education", Culture Strategy Quarterly, (8 and 9), 173-200. [In Persian].
 • Farastakh M (2006), "Scientific ethics is the key to the promotion of higher education: the position and mechanisms of professional scientific ethics in guaranteeing the quality of higher education in Iran" Journal of Ethics in Science and Technology, No. 27:13-1. [In Persian].
 • Faramarz Qaramelki, Ahad (2012), Professional ethics, Qom: Majnoon Publications. [In Persian].
 • Kikha, Ahmad and Imanipour Masoumeh (2019), "Ultra-synthesis of professional ethics components in higher education" Quarterly of the Center for Studies and Development of Education, Shahid Sadougi University of Medical Sciences, Yazd, Volume 15, No. 1, 5369. [In Persian].
 • Masbah Yazdi, Mohammad Taghi (2010), Moral philosophy, research and writing by Ahmad Hossein Sharifi, Tehran: International Publications. [In Persian].
 • Masbahi, Maryam and Abbaszadeh, Abbas (2012), "Systemic model of professional ethics in higher education", Bioethics Quarterly, No, 11-33. [In Persian].
 • Marjaei, Hadi (2016), Academic socialization (approach and processes), published by the Research Institute of Cultural and Social Studies in cooperation with the Higher Education Research and Planning Institute. [In Persian].
 • Yazdani, Shahram and Imanipour, Masoumeh (2016), "Professional ethics in university education: dimensions and structures", Scientific Quarterly of Medicine and Cultivation, Volume 26, Number 4, 272-282. [In Persian].
 • E.L (1992), Socialization at a protestant seminary Ph.D. dissertation. University of Pittsburgh. [In Persian].