تمدن نوین اسلامی در بستر امت دولت ساز در اندیشه‌ی رهبر معظم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانش آموخته دکتری جامعه‌شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم ،ایران.

چکیده

امت دولت­ساز مفهومی اساسی در مجموعه فرآیندهای منتهی به تشکیل دولت اسلامی است؛ این مفهوم حلقه‌ی واسط بین نظام اسلامی و دولت اسلامی است که تحولات چهارگانه­ای در راستای همسوسازی مردم با ولی به دنبال داشته تا به تشکیل دولتی بینجامد که روش و منش و نظامات و نهادهای آن اسلامی باشد و در مرحله‌ی بعد، تشکیل جامعه اسلامی و درنهایت تمدن نوین اسلامی را نوید خواهد داد. امت دولت­ساز دارای لایه­هایی است که هر لایه اهداف و وظایف مشخصی داشته و با دارا بودن جمعیت قابل‌توجهی، با برخورداری از تحولاتی که در بر خواهد داشت، کل جامعه را حمایت و پشتیبانی معنوی و معرفتی کرده و آن را در راستای وحدت با ولی و ارتباط با او بسیج خواهد کرد. این پژوهش با هدف ترسیم اندیشه‌ی رهبری در ایجاد تمدن نوین اسلامی در بستر امت دولت ساز به این سؤال پاسخ داده است که تمدن نوین اسلام در بستر امت دولت‌ساز چگونه شکل می‌گیرد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اسنادی اطلاعات، مسیر تشکیل تمدن نوین اسلامی را در سه بعد منش، روش و هدف امت‌ دولت‌ساز از منظر ایشان تحلیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The new civilization of Islam in the framework of the state-building nation In the thought of the supreme leader of Iran

نویسندگان [English]

 • Abdol Hadi Salehizadeh 1
 • Ibrahim Abbaspour 2
1 Assistant professor of Islamic education group of Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan , Iran.
2 Ph.D in Sociology, Imam Khomeini Educational & Research Institute, Qom, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The Supreme Leader of the Revolution is not only a distinguished thinker with strong opinions but has been guiding the Islamic society of Iran for over thirty years. His astute political understanding in contemporary world, as evidenced by analysis of his behavior, speeches, and decision-making at the national, regional, and international levels, is crucial in shaping the modern Islamic civilization. This research aims delve into his intellectual system and outline a pathway aligned with the transcendental goals of the Islamic Revolution. For this, we will explore his statements and address the context in which the new Islamic civilization can be realized, as well as the role that nation-building ummah plays in this transformative process.
Methodology: The Supreme Leader's thought has been investigated using the qualitative content analysis method.
Findings: The formation of modern Islamic civilization is a complex and continuous process with various stages. It starts with the Islamic revolution and the implementation of the Islamic system the means the implementation of the engineering plan and the general form of Islam. Once the Islamic system is established, focus shifts towards creating an Islamic state where the methods and character of the leaders align with Islamic values. The next stage involves the formation of an Islamic society and an Islamic country, where the entire nation
embraces Islamic values. Moving forward, the goal is to establish an Islamic Ummah and Islamic world, where the principles of Islam are adopted globally.
According to the Supreme Leader, an Islamic world can be established through the creation of Islamic countries. The influence and example set by an Islamic country can inspire other nations to follow a similar path. The successful implementation of Islamic principles in one country can serve as a model for the rest of world.
Studies have focused on analyzing the role of key social components, such as nation-building ummah, government's agents, knowledge resources, technology, and future studies, in shaping modern Islamic civilization.
The guardianship system plays a vital role as it leadership, citizens, and societal elites, with the governor or leader at its core. The supreme believes that in order to create and manage such a society, the leader needs a committed community. This community must be so united and connected that no external factor can separate them. This unity, called Wilayat –guardianship- in Islamic culture, is crucial in a guardianship society.
According to the leader, a guardianship society has three interrelated dimensions: "internal continuity," which ensures unity within the society; "cease of external dependence," meaning independence from external influences; and "intel and practical connection with the guardian," which refers to a strong relationship between the people and their leader. This third dimension is considered the essence of Islamic society.
In the system outlined above, the intellectual and practical relationship with the guardian is of utmost importance as it guarantees the other dimensions and serves as the crucial aspect of the Islamic society.
Conclusion: The Supreme Leader outlines the stages of establishing an Islamic system in order to create a modern Islamic civilization. He emphasizes the importance of the nation-building ummah as a crucial step in the formation of Islamic state and system. By understanding the role and responsibilities of each societal layer, individuals within Islamic Ummah can align themselves with the revolution and follow the correct path towards achieving their goals. Understanding the roles and responsibilities of each societal layer within the Islamic Ummah is crucial in guiding individuals on the right path. This awareness not only provides a clear roadmap for individuals but also their revolutionary spirit and ensures logical decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

 • civilization
 • nation
 • system
 • cognitive evolution
 • government
 • قرآن کریم
 • ایزوتسو، توشی هیکو، خدا، انسان در قرآن، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1374
 • باقری، مسلم و علی، اصغر مباشری (1400)، آسیب‌شناسی کارگزاران در تحقق دولت اسلامی در روند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای؛ دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلام؛ دوره 4 ش 2، صص 85-110.
 • پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، 1362.
 • حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۰، قم، مؤسسه آل البیت (علیهم اسلام)، 1409ق.
 • خامنه‌ای، سید علی حسینی؛ طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، نشر فرهنگ اسلامی و مرکز صهبا، تهران، چاپ نخست دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۵۴ش و چاپ نخست صهبا، ۱۳۹۲ش.
 • خدادی حسن، منیری حمزه کلایی، حمیدرضا (1398)، «الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تأکید بر امت دولت ساز» پژوهش‌های سیاست اسلامی، دوره 7، ش 16، صص 165-183
 • ردادی، محسن (1400)، منش اعتمادساز کارگزاران دولت در تراز تمدن اسلامی بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه؛ دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 4، ش 2، ص 217.
 • سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن؛ الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی (ره)، قم، ایران، 1404 ق.
 • شاذلی، سیدبن قطب، فی ظلال القرآن، ۱۴۰۰ ق، دارالشروق.
 • شیخ صدوق، محمدبن علی بن بابویه ۱۴۱۳ق، من لایحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعة مدرسین.
 • طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، 1348ش
 • طبرسی، فضل بن حسن ۱۴۱۲ق، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه التاریخ العربی، ج ۴، ص ۵۳۳
 • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع‌البیان لعلوم القرآن، تحقیق محلاتی و طباطبایی، بیروت، دارالمعرفه، 1418ق
 • فولادی، محمد و حسینی فاطمه، سادات (1398)، تحلیلی بر ابعاد و مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی؛ از منظر مقام معظم رهبری؛ نشریه معرفت فرهنگی اجتماعی، ش 1.
 • مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۷۵، بیروت انتشارات دارالاحیاء التراث العربی، ۱۳۰۳
 • محمدبن یعقوب، کلینی، اصول کافی، ج ۳، بی‌جا، نشر مؤسسه قائم آل محمد (عج)، ۱۳۸۵
 • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج‏10، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1374ش، صص 355- 359.
 • المناوی، عبدالرؤوف، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، المکتبة التجاریة الکبرى – مصر، 1356
 • میرزایی، خلیل؛ فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی، نشر فوژان، تهران، 1394 ش.
 • نائیج، علیرضا و پیری، محمدرضا (1401)، نقش منابع معرفتی در تمدن نوین اسلامی؛ دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 5، ش 1، صص 161-190.
 • نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، المکتبه اسلامیه، 1362
 • نوری، میرزا حسین (۱۴۰۸ق)، مستدرک الوسایل، قم، مؤسسة آل البیت، ج ۳، ص ۴۶۰ و ج ۸، صص ۲۶۱،۲۹۵ و ۳۰۳.
 • Holy Quran
 • Al-Manawi, Abd al-Raouf, Fayz al-Qadir, Sharh al-Jame al-Saghir, Al-Kubrah Commercial Library - Egypt, 1356. [In Persian]
 • Bagheri, Molem and Ali Asghar Mubasheri; The pathology of agents in the realization of the Islamic state in the process of the formation of the new Islamic civilization in the view of Ayatollah Khamenei; Bi-quarterly journal of fundamental studies of modern Islamic civilization; Volume 4, No. 2, Serial No. 8, Mehr 1400, pp. 110-85, Shahid University of Tehran. [In Persian]
 • Fuladi Mohammad and Hosseini Fatemeh Sadat; An analysis of the dimensions and components of modern Islamic civilization; From the perspective of the Supreme Leader; Social Cultural Knowledge Journal, 11th year, number 1 (41series, winter 2018) .[In Persian]
 • Horr amoli, Muhammad bin Hassan, Vasal al-Shia, Volume 10, Qom, Al-Al-Bayt Institute (peace be upon them), Qom, 1409 AH. [In Persian]
 • Izutsu, Toshi Hiko, God, Man in the Qur'an, translated by Ahmad Aram, Tehran: Scientific and Cultural Publications, (1374) [In Persian]
 • Khamenei, Seyed Ali Hosseini; Outline of Islamic thought in the Quran, Farhang Islamic Publishing House and Sahba Center, Tehran, first edition of Farhang Islamic Publishing House: 1354 and first edition of Sahba 1394,
  [In Persian]
 • Khodadi Hassan, Moniri Hamza Kalaei Hamidreza; The article "Research Model of Islamic State Formation with Emphasis on the State-Building Ummah" Islamic Politics Research, 2018, Volume 7, Number 16, Pages 165-183 ,[In Persian]
 • Majlesi, Mohammad Baqer, Bihar al-Anwar, vol. 75, Beirut, Daralahiya Al-Tarath Al-Arabi Publications, 1303, [In Persian]
 • Makarem Shirazi, Nasser, Tafsir Nemooneh, vol. 10, pp. 355-359, Tehran, Dar al-Katb al-Islamiyya, first edition, 1374. [In Persian]
 • Mirzaei, Khalil; Descriptive culture of social sciences, Fujan Publishing House, Tehran ,1394. [In Persian]
 • Mohammad bin Yaqoub, Kilini, Usul Kafi, Vol. 3, No Place, Qaim Al-Mohammad Publishing House, 1385, [In Persian]
 • Naij, Alireza and Piri Mohammadreza; The role of knowledge sources in modern Islamic civilization; Two Quarterly Journal of Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization, Volume 5, Number 1, Serial Number 9, April 1401, Pages 161-190, Shahed University, Tehran. [In Persian]
 • Najafi, Mohammad Hassan; Jawaharlal Kalam in the Shari'ah of Islam, Qom, Islamic Library Publications,1362.[In Persian]
 • Nouri, Mirzahosein; 1408 Mustardak Al-Vsayil, Qom, Alo-Bayt Foundation, Volume 3 and Volume 8. [In Persian]
 • Payandeh, Abolqasem, Nahj Al-Fasaha, Javidan Publishing Organization, Tehran (1362). [In Persian]
 • Redadi, Mohsen; The trust-building behavior of government officials in the level of Islamic civilization based on the teachings of Nahj al-Balagha; Bi-quarterly journal of fundamental studies of modern Islamic civilization; Volume 4, Number 2, Serial Number 8, Mehr 1400, Pages 217-240, Shahed University of Tehran. [In Persian]
 • Shazli, Seyyed Ibn Qutb, in the shadows of the Qur'an, p. Q. 1400 Dar al-Sharrooq, [In Persian]
 • Sheikh Sadouq, Muhammad bin Ali bin Babeveyh. 1413. Man La Yahzorho Al-Faqih, Qom, Jama'et Modaresin Publications. [In Persian]
 • Siyuti, Jalaluddin Abdurrahman; Al-Dur Al-Manthur in Al-Tafsir with Al-Mathur, School of Ayatollah Al-Marashi Al-Najafi (RA), Qom, Iran, 1404 A.H. [In Persian]
 • Tabarsi, Fazl bin Hasan, Majma al-Bayan Le-Uloom al-Qur'an, research of Mahalati and Tabatabai, Beirut: Dar al-Marafa, 1418 AH. [In Persian]
 • Tabarsi, Fazl bin Hassan. 1412 AH Majmau al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut, Institute of Arabic History, Volume 4. [In Persian]
 • Tabatabaei, Mohammad Hossein, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran, translated by Mohammad Baqer Mousavi Hamedani, Qom, Dar al-Elm Press Institute, 1348 ,[In Persian]
 • https://farsi.khamenei.ir/