دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1400 
تاثیر نظریه‌ی انقلاب اسلامی بر تشکیل دولت اسلامی

صفحه 319-346

10.22070/nic.2021.15009.1119

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ مهدی نادری؛ فاطمه طوسی