کلیدواژه‌ها = فقه
ظرفیت‌ها و چالش‌های فقه معاصر برای تحقق تمدن نوین اسلامی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 265-282

10.22070/nic.2023.16854.1200

سعید خدادادی؛ ابراهیم مومنی؛ علی صالحی؛ منوچهر خدارحمی