دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 7، بهار و تابستان 1400 
9. ادراک فضایی در مفاهیم و مبانی الگوهای شکل دهنده شهر اسلامی

صفحه 1-40

10.22070/nic.2021.13874.1055

خدیجه السادات موسوی چراغ آبادی؛ علی علایی؛ سیدرضا موسوی


11. تاثیر نظریه‌ی انقلاب اسلامی بر تشکیل دولت اسلامی

صفحه 319-346

10.22070/nic.2021.15009.1119

محمدحسین طاهری خسروشاهی؛ مهدی نادری؛ فاطمه طوسی