مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی (NIC) - اهداف و چشم انداز