اعضای هیات تحریریه

 

 
 
 
 
 

مدیر مسئول

دکتر مهدی نادری

علوم سیاسی دانشگاه شاهد

m.naderishahed.ac.ir
0000-0002-8336-0110

سردبیر

دکترموسی نجفی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnajafiihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکترمهدی سبحانی نژاد

دانشیار دانشگاه شاهد

farmahinifaryahoo.com

دکتر موسی نجفی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnajafiihcs.ac.ir

دکتر عباس کشاورز شکری

دانشیار دانشگاه شاهد

abbask83gmail.com

دکتر غلامرضا بهروز لک

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

behroozlakgmail.com

دکتر مسعود درخشان

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

homayongmail.com

دکتر عبدالعلی توجهی

دانشیار دانشگاه شاهد

atavajohiyahoo.com

دکتراحمد حسین شریفی

استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

sharifisharifi49.ir

دکترعباس برومند اعلم

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

aboroomandayahoo.com

کارشناس نشریه

رضوان نصیریان

کارشناس

nicshahed.ac.ir