اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر فرزاد جهان بین

استادیار دانشگاه شاهد

farzadjahanbeinatgmail.com

سردبیر

موسی نجفی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnajafiatihcs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مهدی سبحانی نژاد

دانشیار دانشگاه شاهد

farmahinifaratyahoo.com

دکتر موسی نجفی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnajafiatihcs.ac.ir

دکتر عباس کشاورز شکری

دانشیار دانشگاه شاهد

abbask83atgmail.com

دکتر غلامرضا بهروز لک

استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

behroozlakatgmail.com

دکتر مسعود درخشان

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

homayonatgmail.com

دکتر عبدالعلی توجهی

دانشیار دانشگاه شاهد

atavajohiatyahoo.com

احمد حسین شریفی

استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

sharifiatsharifi49.ir

عباس برومند اعلم

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

aboroomandaatyahoo.com

کارشناس نشریه

رضوان نصیریان

کارشناس

nicatshahed.ac.ir