اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر مهدی نادری

علوم سیاسی دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=351
m.naderishahed.ac.ir
0000-0002-8336-0110

سردبیر

دکترموسی نجفی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/
mnajafiihcs.ac.ir
0000-0003-3730-1440

اعضای هیات تحریریه

دکتر موسی نجفی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/
mnajafiihcs.ac.ir
0000-0003-3730-1440

دکتر مسعود درخشان

اقتصاد استاد دانشگاه علامه طباطبایی

dr-derakhshan.ir/
homayongmail.com

دکتر سید اصغر محمودآبادی

تاریخ و فرهنگ اسلام استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/a.mahmoudabd
asghar.mahmoodabadigmail.com

دکتراحمد حسین شریفی

فلسفه استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

asatid.iki.ac.ir/?prof=1455
sharifisharifi49.ir

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

www.bou.ac.ir/portal/home/?news/160650/169623/170523/
behroozlakgmail.com

دکتر محمد جواد جاوید

حقوق استاد دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

دکتر محمد رضا دهشیری

روابط بین الملل استاد روابط بین الملل دانشکده وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com

دکتر عبدالعلی توجهی

حقوق دانشیار دانشگاه شاهد

shahed.ac.ir/hum/tavajohi/Pages/Home.aspx
atavajohiyahoo.com

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=169
abbask83gmail.com

دکترعباس برومند اعلم

تاریخ اسلامی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/aboroumand
aboroomandayahoo.com

کارشناس نشریه

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی مدیر اجرایی

neiccshahed.ac.ir