مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی (NIC) - واژه نامه اختصاصی