مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی (NIC) - فرایند پذیرش مقالات