فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات    

مقالات ارسالی توسط نویسندگان محترم ابتدا توسط سردبیر نشریه مورد بررسی قرار می‌گیرد(یک روز الی یک هفته)

در صورت رعایت اصول نگارش + تایید فرم تعهد نامه +  فرم تعارض+ تایید مشابه یابی به داوران ارسال می شود. در غیر اینصورت یا به دلیل خروج موضوعی رد می شود یا  به نویسنده جهت اصلاح موارد مذکور عودت داده می شود.  

  پس از ارسال مقاله به داوری، نتیجه در هیئت تحریریه بررسی و به نویسندگان اعلام  می‌شود .

نویسندگانی که مقالات آنها بایستی مورد بازنگری قرار گیرد، بایستی ظرف مدت 15 روز اصلاحات لازم را انجام داده و نسخه بازنگری شده مقاله را ارسال نمایند. در صورت تایید اصلاحات از سوی داورتطبیقی و هیات تحریریه پذیرش اولیه برای نویسندگان صادر می‌گردد.

مراحل چاپ مجله

مقالات پذیرفته شده دسته بندی و در شماره بهارو تابستان یا پاییز و زمستان قرار گرفته می‌شود.

مقاله برای ویراستاری علمی و ادبی ارسال ،در این مرحله نیز ممکن است از نویسندگان خواسته شود تا تغییرات جزئی در مقاله ایجاد نمایند.

بعد از رفع ایرادات ویراستاری، فایل ها برای صفحه آرایی ارسال می‌گردد.

 

 

 فلود یا گرام روند پذیرشف بررسی و چاپ مقاله