بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شماره 11/25685 مصوب 1398/2/9 ، همه نشریات با عنوان «نشریه علمی»  شناخته می‌شوند. شایان ذکر است که نوع مقاله(پژوهشی، ترویجی ، مروری و...) در صفحه اول مقاله قید خواهد شد.


 

دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال دارند.

 


 

به فضل الهی و بر اساس گواهی نامه صادرشده از سوی دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب در ارزیابی سال ۱۳۹۸،  موفق به کسب رتبه ج نشریات علمی شده است.

-صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

- توالی انتشار

دو فصلنامه

- قالب انتشار

الکترونیک

- نوع داوری

دوسو ناشناس

- زبان نشریه

فارسی(چکیده: انگلیسی)

-        هزینه بررسی و انتشار

ندارد

    


 

 تبعیت از قوانین COPE 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 https://publicationethics.org

 


 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-247 

4. نقش سازمان‌دهی اطلاعات در تحقق تمدن اسلامی

صفحه 59-92

محمدحسین علیخانی؛ حسن شیخ‌العراقین‌زاده