دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی از استادان و پژوهشگران گرامی دعوت می‌کند تا مقالات علمی پژوهشی خود را در زمینه‌های مرتبط با مفهوم شناسی، چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، ضرورت و اهمیت تمدن نوین اسلامی، سیر تکوین و مراحل تمدن نوین اسلامی،آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی به منظور درج در دو فصلنامه ارسال دارند.

به فضل الهی و بر اساس نامه شماره /3/18/9304 مورخ 1399/01/31مدیرکل محترم دفترسیاستگذاری وبرنامه ریزی امورپژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، گواهی تأییدیه ورود به فرایند ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی را کسب نموده و رتبه آن نیز به زودی اعلام می گردد.

-صاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

- توالی انتشار

دو فصلنامه

- قالب انتشار

الکترونیک

- نوع داوری

دوسو ناشناس

- زبان نشریه

فارسی(چکیده: انگلیسی)

-        هزینه بررسی و انتشار

ندارد

     شرایط علمی
به استحضار نویسندگان محترم می ر ساند جهت ارسال مقاله به فصلنامه ، رعایت کامل شیوه نامه نگارش مقاله که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده است؛ الزامی بوده و در صورت عدم رعایت، مقاله مورد بررسی قرار نمی گیرد . 

1-     مقاله باید نتیجه کاوش‌ها و پژوهش‌های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.        

2-      مقاله باید اصیل و مبتکرانه باشد.

3-     در نگارش مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

4-     مقاله باید تحلیلی، انتقادی و در عین حال اصیل باشد؛ بنابراین، ترجمه و گردآوری در این فصلنامه جایی ندارد.

     نحوه بررسی مقاله‌ها‌

      مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهندگرفت؛ در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی، برای داوران متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد. برای رعایت بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله‌ها حذف می‌شود. پس از دریافت دیدگاه‌های داوران، نتایج دریافت‌شده در هیئت تحریریه مطرح می­‌شود و در صورت کسب امتیازات کافی، مقاله پذیرش چاپ دریافت می­کند.

      شرایط نگارش مقاله

مقاله از نظر نگارش باید ساختاری محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بلاغت در تحریر آن رعایت شود.

 مقاله باید بدین ترتیب تنظیم شود:

الف- عنوان مقاله، کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 ب-  مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام­خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی و شماره تماس و نشانی پست الکترونیک نویسنده) و مشخصات مسئول مکاتبات، در یک برگ ضمیمه، ارسال شود.

 ج- هم چکیده فارسی و انگلیسی، حداقل 150 و حداکثر 500کلمه باشد.چکیده باید دارای 5 بخش مجزا شامل: هدف، روش شناسی پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری باشد.

 د-کلیدواژه فارسی و انگلیسی همانند هم و حداکثر شش کلمه باشد. 

ه- بیان مساله، شامل بیان کلیات، سوال پژوهش و فرضیه در صورت وجود، پیشینه تحقیق و نوآوری.

و- بدنه اصلی مقاله، شامل تحلیل، تفسیر، استدلالها و نتایج تحقیق است.

ز- نتیجه‌گیری

ح- فهرست منابع

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام، (سال انتشار) ، عنوان کتاب ایتالیک، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر، ناشر.

مجله: نام خانوادگی، نام، (سال انتشار) ، عنوان مقاله، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره، (شماره):  شماره صفحات مقاله در مجله.

  سایت‌های اینترنتی:   نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)، عنوان موضوع «داخل گیومه»، نام و نشانی اینترنتی به صورت ایتالیک 

ارجاعات :

ارجاعات باید به صورت درون­ متنی و  داخل پرانتز باشندو به ­ترتیب: نام­ خانوادگی نویسنده (شهرت)، سال و صفحه ذکر شود؛ مثال (احمدیان، 1380، ج2، ص275)

  مقاله باید حداکثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود.

     اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی، بلافاصله پس از عبارت فارسی آن در داخل پرانتز در متن مقاله ذکر شود.

    این فصلنامه در قبول یا رد مقاله و همچنین در ویراستاری آن آزاد است.

  مقالات ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.

     شرایط پذیرش اولیه

   1- مقاله باید دارای ویژگی‌های بند دوم «شرایط علمی» باشد و بر اساس بند چهارم «شرایط نگارش مقاله» تنظیم ‌شود و به صورت تایپ‌شده در برنامه XP 2007Word با قلم   B Badr13 ارسال گردد.

    2- مقالاتِ برگرفته از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام وی نیز به عنوان نفر اول در مقاله ذکر شود.

    3-  نویسنده باید متعهد شود که این مقاله را هم‌زمان برای هیچ مجله دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که تکلیف آن  در این فصلنامه مشخص نشده است، آن را برای مجلات دیگر ارسال نکند.

 

 

 

 
 
 
 
 
شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-247 

4. نقش سازمان‌دهی اطلاعات در تحقق تمدن اسلامی

صفحه 59-92

محمدحسین علیخانی؛ حسن شیخ‌العراقین‌زاده