اعضای هیات تحریریه

 

سردبیر

دکترموسی نجفی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/
mnajafiihcs.ac.ir
0000-0003-3730-1440