اعضای هیات تحریریه

 

 
 
 
 
 

سردبیر

دکترموسی نجفی

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

mnajafiihcs.ac.ir