تاثیر نظریه‌ی انقلاب اسلامی بر تشکیل دولت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران

3 دکتری مدرسی معارف اسلامی، دانشگاه معارف، قم.

چکیده

انقلاب اسلامی یک «انقلاب کامل»، ولی «ناتمام» است که در میانه‌ی فرآیند جامعه‌پردازی مطلوب خود قرار دارد. بخش عمده‌ای از سستیِ بنیان و کندیِ آهنگ حرکت در این فرآیند به عدم تشکیل دولت اسلامی مربوط می‌شود. مسئله­ی اصلی ما مغفول ‌ماندن تناسبات نظریه‌ی مختار انقلاب اسلامی با ساخت دولت مطلوب اسلامی است. بر اساس این، تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که نظریه‌ی مختار انقلاب اسلامی چه تاثیری بر تشکیل دولت مطلوب اسلامی دارد؟ هدف از این بررسی، صورت‌بندی تاثیر نظریه‌ی انقلاب اسلامی بر ساخت دولت اسلامی در اندیشه‌ی سیاسی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که بنابر دیدگاه ایشان، «ناشناختگی انقلاب اسلامی» و «ناشنیدگی روایت معماران انقلاب» موجب «ناباوری به حرکت تمدنی انقلاب اسلامی» شده که «تاخیر و اختلال در تشکیل دولت مطلوب اسلامی» را در پی داشته است. روش‌شناسی این تحقیق، تحلیل کیفی متن است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای گردآوری شده است. پیشنهاد این تحقیق برای تسریع در تحقق دولت اسلامی، دستیابی به «فلسفه‌ی حرکت اسلامی» جهت تبیین عقلانی فرآیند تبدیل نهضت به نهاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Islamic Revolution Theory on the Institution of the Islamic Government

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Taheri Khosroshahi 1
  • mahdi naderi 2
  • Fatemeh Toussi 3
1 Ph.D candidate in Politics, Shahed University, Tehran, Iran
2 Asosciate Professor, Faculty of Politics, Shahed University, Tehran, Iran
3 Ph.D candidate in Islamic thought Teaching, Islamic Maaref University, Qom
چکیده [English]

The Islamic revolution is a “perfect” but “incomplete” revolution. It is in the midway of its desired socialization. A major part of the loose foundation and the slow pace of movement in this process is related to the lack of the Islamic government. In this regard, our main problem is the lack of attention to the appropriateness of the Islamic revolution’s selected theory with the construction of the desired Islamic government. Therefore, the authors have attempted to answer this question: how the Islamic revolution’s selected theory influences the construction of the desired Islamic government? Thus. the aim of this study is to format the effect of Islamic revolution theory on the construction of Islamic government in Grand Ayatollah Khamenei’s political thought. Findings indicate that based on his thoughts, unfamiliarity of the Islamic revolution and the revolution’s architects’ unheard narrations have resulted in “delay and deficiency in the constitution of the desired Islamic government”. The methodology of this research is qualitative analysis of texts and the required information has been gathered through documentary studies. The research findings suggest that in order to accelerate the realization of the Islamic government, we need to achieve the philosophy of the Islamic movement in order to rationally explain the process of transforming a movement to an institution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei’s political thought
  • Islamic society-building
  • Islamic revolution theory
  • desired Islamic government
  • Islamic movement philosophy
افروغ، عماد، (1399)، رابطه‌ی نظریه و عمل از حکمای باستان تا رئالیسم انتقادی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمان، محمدتقی، (1397)، هویت معرفت علمی علوم اجتماعی در ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
باتامور، تی.بی، (2536)، جامعه‌شناسی، سیدحسن  منصور و سیدحسن حسینی کلجاهی، تهران، شرکت سهامی انتشار کتاب‌های جیبی.
بسکار، روی، (1393)، رئالیسم انتقادی و نقد سنت پوزیتویسم، اطلاعات حکمت و فلسفه، سال نهم(100).
بشیر، حسن و غیاثی فتح‌آبادی، هادی، (1399)، چالش‌های تمدنی پیش روی انقلاب اسلامی ایران، دوفصلنامه‌ی علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره‌ی 3(8)، صص 1-28.
بهرامی مقدم، سجاد و حیدری، مهدیه، (1399)، چالش‌های فراروی تمدن نوین اسلامی در رویارویی با نظام وستفالیایی غربی، دوفصلنامه‌ی علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره‌ی 3(8)، صص 87-122.
بیزر، فردریک، (1398)، هگل، سیدمسعود حسینی، تهران، ققنوس.
چالمرز، آلن.اف، (1387)، چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
حاجی‌صادقی، عبداللّه، (1383)، آسیب‌شناسی ارکان انقلاب اسلامی ایران، مجله حصون، دوره‌ی اول (2).
حقیقت، سیدصادق، (1398)، روش‌شناسی علوم سیاسی. قم، انتشارات دانشگاه مفید.
خرمشاد، محمدباقر، (1383)، بازتاب انقلاب اسلامی ایران در نظریه‌های انقلاب: تولد و شکل‌گیری نسل چهارم تئوری‌های انقلاب، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره‌ی پنجم(3).
زیار، محسن، (1393)، «آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی؛ بررسی موانع درونی تحقق دولت اسلامی»،
کورزمن، چارلز، (1397)، انقلاب تصورناپذیر ایران، تهران، ترجمان.
گیدنز، آنتونی، (1397)، ساخت جامعه، اکبر احمدی، تهران، انتشارات علم.
عیوضی، محمدرحیم، (1397)، آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
لطفی، مهرعلی، (1385)، آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه‌ی خط اول، سال اول(2).
مارش، دیوید و استوکر، جری، (1388)، روش و نظریه در علوم سیاسی، تهران، پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.
مشیرزاده، حمیرا، (1375)، نگاهی به رهیافت‌های مختلف در مطالعه‌ی انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه  علمی-پژوهشی راهبرد، (9).
ملکوتیان، مصطفی، (1394)، نگرشی به نظریه‌های انقلاب و نقد و ارزیابی آن‌ها، دوفصلنامه‌ی مطالعات تحول در علوم انسانی، سال دوم(4.)
میرترابی، سیدسعید، (1396)، تحلیل شیوه‌ها و ابعاد نهادسازی در روند ساخته‌شدن دولت پس از انقلاب از منظر نهادگرایی تاریخی، فصلنامه‌ی دولت‌پژوهی، سال سوم(9).
هانتینگتون، ساموئل، (1375)، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، تهران، نشر علمی.
منابع الکترونیکی
Holliday, fred (2009). The Islamic Republic of Iran After 30 Years. In: youtube. Reachable: https://www.youtube.com/watch?v=f_XZckhB360
پایگاه برخط خبرگزاری دانشجو: https://snn.ir/fa/news/391375.