کلیدواژه‌ها = تمدن نوین اسلامی
نقش منابع معرفتی در تمدن ‌نوین اسلامی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-190

10.22070/nic.2022.14756.1110

علیرضا نائیچ؛ محمدرضا پیری


دولت‌سازی تمدنی: آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی پشتیبان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 309-336

10.22070/nic.2022.15492.1146

فاطمه طوسی؛ محمدحسین طاهری خسروشاهی


مؤلفه‌های الگوی سیاست خارجی تمدن ساز

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 31-56

10.22070/nic.2022.15507.1149

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


فناوری‌های نوظهور و تأثیر آنها بر تمدن نوین اسلامی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-40

10.22070/nic.2021.14021.1104

حاکم قاسمی؛ سودابه نصیرلو


فرایند ترمیمی پدیده های اجتماعی در مهندسی تمدن نوین اسلامی (ارائه یک نمونه: پدیده اشتغال زنان)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 41-68

10.22070/nic.2021.13750.1051

حمیدرضا حاجی بابایی؛ زهرا رضازاده عسکری؛ فایزه عظیم زاده اردبیلی؛ مهتاب عیدی


نظریه جغرافیایی تمدن و امکان ظهور تمدّن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 259-288

10.22070/nic.2021.14096.1084

سید رضا حسینی؛ علی پاشا غفّاری؛ امیر اعتمادی بزرگ


سرمایه های اجتماعی تمدن ساز در اندیشه امام خمینی(ره)

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 323-348

10.22070/nic.2021.13943.1067

هادی ابراهیمی کیاپی؛ غلامرضا جمشیدیها


نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 29-58

10.22070/nic.2021.14006.1075

نجف لک زایی؛ علی الهامی؛ رضا لک زایی