کلیدواژه‌ها = تکنولوژی
تحلیلی فلسفی از مهندسی تمدن در بسترجنگ اراده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22070/nic.2024.18407.1270

محمد رضا خاکی قراملکی