کلیدواژه‌ها = تکفیر
بررسی و نقد اندیشه تمدنی سید قطب

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 220-236

10.22070/nic.2022.14752.1109

حسن زرنوشه فراهانی؛ حامد مصطفوی فرد