دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیلی فلسفی از مهندسی تمدن در بسترجنگ اراده ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18407.1270

محمد رضا خاکی قراملکی


تأثیر مؤلفه‌های انسان‌شناختی قرآن در تمدن‌سازی نوین اسلامی با تکیه بر دیدگاه علامه مصباح یزدی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.17891.1251

سیدمجتبی جلالی


تربیت سیاسی و تبیین نقش آن در تمدن‎سازی نوین اسلامی: بسترها و موانع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.17943.1255

فرامرز میرزازاده احمدبیگلو


انقلاب اسلامی و تنازع تاریخی غرب و اسلام؛ با تاکید بر جایگاه و کارکرد پیاده روی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18258.1265

سجاد چیت فروش؛ رئوف نصرتیان


رابطه ی اجرای عدالت با کاهش فساد برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر سیره ی امام علی (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18514.1273

ابراهیم مومنی؛ سعید خدادادی؛ علی اصغر شعاعی؛ مهدی وحیدی اصل


مبانی نظری و بنیان‌های عملی تمدن توحیدی از منظر شهید مطهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18609.1280

محمد عترت دوست؛ مبارکه مخلص آبادی


ضرورت شناسی مطالعات تمدنی در اندیشه امامت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18631.1284

جعفر علی نقی؛ احمد رهدار


مدل مفهومی سیاستگذاری در دولت اسلامی با تحلیل محتوای خطبه سوم از کتاب «تمام نهج البلاغه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18638.1283

سید شهاب الدین یعقوبی هیق؛ علیرضا نوبری؛ حمیدرضا حاجی بابایی؛ جواد حق گو


چارچوب طراحی نظام عادلانه برای تمدن نوین اسلامی (مبتنی بر نظریه عدالت ولایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18641.1288

علی رضا توکلی؛ راضی صحرائیان؛ حسین ابراهیمی کوشالی


فراترکیب مطالعات پیاده‌روی اربعین در جهت شناسایی الگوی عوامل موثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18678.1286

علی حاجی غلام سریزدی


دولت در اندیشۀ سیاسی امام موسی صدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1403

10.22070/nic.2024.18805.1300

شریف لک زایی