کلیدواژه‌ها = علم
واکاوی پیامدهای دانشگاه تمدن ساز

دوره 5، شماره 2، مهر 1401، صفحه 127-154

10.22070/nic.2022.15332.1137

علی هدایت فسندوز؛ جعفر بیک زاد؛ مجتبی رمضانی؛ فرهاد نژاد ایرانی