دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1399 
9. نظریه جغرافیایی تمدن و امکان ظهور تمدّن نوین اسلامی

صفحه 259-288

10.22070/nic.2021.14096.1084

سید رضا حسینی؛ علی پاشا غفّاری؛ امیر اعتمادی بزرگ