نقش دولت تمدنی در کارآفرینی: چهارچوبی برای آینده‌ی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر آینده پژوهی -دکترای آینده پژوهی از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

بیان مساله : شکاف بین بین چشم‌انداز تمدنی و انفعال نهاد دولت در امور کوتاه مدت و سطحی، و غفلت از عاملیت نهادی
هدف: بررسی کنش نهادی و سیاست گذاری دولت تمدنی در پی ریزی ترتیبات نهادی جدید به منظور خلق کسب وکارها و کارآفرینی است.
روش : تحلیلی وتوصیفی به همراه کتابخانه ای و انجام مصاحبه های عمیق
یافته ها: ایده تمدنی بودن، زمینه رابرای ارتقاء کنش گری دولت از لایه های سطحی مثل دادن وام برای کسب و کارها و...به لایه های ژرف یعنی ترتیبات نهادی می کشاند. دولت به نقش واقعی خود بر می گردد.
دولت باید فراتر از اقدامات سطحی، در عمق نهادی کنش گری کند، تا زمینه برای رویش کسب و کارهای سازگار با سرشت و واقعیت های شاکله اسلامی ایرانی فراهم گشته، مسیر برای تمدن نوین آینده همواره گردد. اگر چه از نظر فلسفی، انتخاب امکان های بدیل وجود دارد، اما در جهان واقعیت ها،هر مسیری وابستگی به مسیر، و امکان های خود را دارد،. یعنی هر کنش دولت تمدنی ، امکان هایی هموار، وامکان های دیگری را ناهموار می سازد. در نتیجه، دولت تمدنی باید از طریق نقش تحول نهادی خود، مسیری گذار به کسب و کارهای آینده را هموار سازد.
واژگان کلیدی : دولت تمدنی، خروج از انفعال، کنش گری نهادی، هموار سازی مسیر،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of the civilized state in entrepreneurship: a framework for the future of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Taghi parsamehr
Researcher of Futures studies, Qazvin, I.R.Iran.
چکیده [English]

State of problem: The Gap Between the Civilizational Perspective and the Passivity of the Government Institution in Iran in Short-Term and Superficial Matters, and the Neglect of Institutional Agency.
purpose: To study the institutional action and policy of the civilized government in entrepreneurship in order to strengthen the internal power.
Method: The research method in this study is descriptive-analytical, and the information was collected in a library and in-depth interviews.
findings: The idea of being civilized makes sense to make changes at the institutional level and move away from government inaction about the future.
The government should be inspired by the sources of civilization, at a deep level, i.e. institutional agency, to pave the way for a new Islamic civilization. Civilized entrepreneurship beyond superficial policies, i.e. new institutionalization based on understanding the facts of the Iranian Islamic In this narrative, businesses grow naturally and deeply, and consistently this narrative, businesses grow naturally and deeply, and consistently.
The discourse of the civilized state is the basis for the formation of a new world and a new future and also cause a mental framework within the actors towards entrepreneurship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilized government
  • exit from passivity
  • institutional activism
  • paving the way
  • civilized entrepreneurship
  • future
ابن خلدون، عبدالرحمن(1366)، مقدمه، تهران، ترجمه محمد پروین گنابادی علمی و فرهنگی.
روزنامه گاردین، 2011، گزارش کارترین مارش از دمشق.
گاه­شمار اعتراضات در عراق، ویکی پدیا.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(1391)، نگاهی به خصوصی‌سازی صنعت برق کشور با رویکرد تجارب جهانی.
نیلی، مسعود (1382)، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه ی صنعتی کشور، انتشارات دانشگاه شریف.
اعتراضات آبان ماه (1398)، ایران، ویکی پدیا.
پارسامهر، تقی(1394)، تحلیل گفتمان خط مشی‌های عمومی مرتبط با بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران و ترسیم آینده‌های بدیل، رساله دکتری، قزوین: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.
مقیسه، رضا؛ کیقبادی، علیرضا و پدرام، عبدالرحیم(1397)، علایم پیدایش تمدن نوین اسلامی، هشدار برای ایجاد و تقویت سازمان‌های تمدن­ساز، دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان. 
دادجو، ابراهیم(1398)، واقع‌گرایی در تمدن اسلامی، دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398 (پیاپی 3).
پارسامهر، تقی(1398)‌،گذار به تمدن نوین اسلامی از طریق تاب‌آورسازی جامعه ایرانی در مقابل عدم قطعیت‌های آینده، دو فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2، شماره2، پاییز و زمستان (پیاپی 4).
توین بی، آرنولد(1376)، بررسی تاریخ تمدن، ترجمه محمد حسین آریا، تهران: امیر کبیر.
حسینی نیا، غلامحسین و بیطرف، معصومه(1394)، دولت کارآفرین، اصول و مفاهیم. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد، و حسابداری، استانبول ترکیه.
دورانت، ویل(1356)، تاریخ تمدن، تهران: بی‌تا.
روح الامینی، محمود(1377)، زمینه فرهنگ‌شناسی، تهران: مهدی.
شریعتی، علی(1359)، تاریخ تمدن، تهران: دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار دکتر شریعتی.
طبیبیان، محمد،؛ غنی­نژاد، موسی و عباسی علی کمر، حسین(1390)، اندیشه آزادی، انتشارات دنیای اقتصاد.
عبد خدایی، م.(1393)، دولت مدرن، دولت تمدنی، فصلنامه نقد و نظر، شماره 75.
فتاحی، حمیدرضا و طباخیان، ندا(1395)، بررسی نقش سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، زمستان 1395، شماره 16.
گاه شمار جنگ داخلی در سوریه، ویکی پدیا
لوکاس، هنری(1366)، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذر، تهران: کیهان.
نوروزی، ر.(1394)، تمدن به مثابه سطح تحلیل. فصلنامه نقد و نظر، شماره 80.
هانتینگتون، ساموئل(1378)، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی. ترجمه محمدعلی حمیدرفیعی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
جهانگیری، علی و مبارکی، محمد حسن (1388)، ارایه چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی، توسعه کارآفرینی، سال اول، شماره سوم.
احمدپورداریانی، محمود(1383)، کارآفرینی، تعاریف، نظریات و الگوها. تهران: شرکت پردیس.
ذوالفقاری، مهدی(1388)، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های کار و امور اجتماعی استان‌ها، کار و جامعه، شماره 112.
Weiwei, Zhang (2012), The China Wave: Rise of a civilizational atate. Singapore: world century Publishing Corporation.
coker, Christopher (2019), The Rise of the civilizational state. Cambridge: polity.
Hobson, John M (2004), The Eastern Origins of western Civilisation. Cambridge University Press.
Bernal, Martin, Athena, Black (1987), The Afroasiatic Roots of Classical Civilization: volume 1, the Fabrication of Ancient Greece 1785-1985, Rutgers university press, New Brunswick, NJ.
Qian, Mu (2012), political Gains and Losses in Chinese Dynastic History, Jiuzhou Press Beijing.
Ahlstrom, D. Ding, Z (2014), Entrepreneurship in china: an overview. International small Business Journal. 2014, vol.32 (6).
Hall, J,. k. Daneke, G A. Lenox, M J (2010), Sustainable development and entrepreneurship: past contributions and future directions. Journal of Business Venturing 25.
Tajeddini, Kayhan (2010), Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, vol.31.

Sadler. Robert (2000), Corporate Entrepreneurship in public sector. The Dance of the chameheon. Australian Jurual of public Adminastration, vol 56, 2 June.