کلیدواژه‌ها = جغرافیا
نظریه جغرافیایی تمدن و امکان ظهور تمدّن نوین اسلامی

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 259-288

10.22070/nic.2021.14096.1084

سید رضا حسینی؛ علی پاشا غفّاری؛ امیر اعتمادی بزرگ


چشم‌انداز تمدن نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، دی 1397، صفحه 25-49

10.22070/nic.2018.783

سید آصف کاظمی