نویسنده = هادی غیاثی
ابعاد تمدنی مقاومت اسلامی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 285-314

10.22070/nic.2024.17671.1235

علینقی لزگی؛ هادی غیاثی فتح آبادی