نویسنده = �������� ���� �������� �������� ��������