اعضای هیات تحریریه

 

مدیر مسئول

دکتر مهدی نادری

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=351
m.naderishahed.ac.ir
0000-0002-8336-0110

سردبیر

دکترمهدی نادری

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=351
m.naderishahed.ac.ir
0000-0002-8336-0110

اعضای هیات تحریریه

آیت الله محمدحسن گلی شیردار

استادفقه و حقوق دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق (ع)

golishirdar.ir/
ehssanpourgmail.com

دکتر موسی نجفی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/www.ihcs.ac.ir/180/fa/page/390/
mnajafiihcs.ac.ir
0000-0003-3730-1440

دکتر سید اصغر محمودآبادی

تاریخ و فرهنگ اسلام استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/a.mahmoudabd
asghar.mahmoodabadigmail.com

دکتراحمد حسین شریفی

فلسفه استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)

asatid.iki.ac.ir/?prof=1455
sharifisharifi49.ir

دکتر نجف لک زایی

علوم سیاسی استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)

www.bou.ac.ir/portal/home/?news/160650/169623/170523/
behroozlakgmail.com

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی استاد دانشگاه شاهد

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=169
abbask83gmail.com

دکتر سید محمدرضا تقوی

روانشناسی بالینی استاد روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

mtaghavirose.shirazu.ac.ir

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز

zahedanishirazu.ac.ir
2295056901

دکتر مهدی سبحانی نژاد

علوم تربیتی دانشیار برنامه‌ریزی درسی - تعلیم و تربیت اسلامی

msnd47gmail.com

دکتر جلیل دارا

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

j.daramodares.ac.ir

کارشناس نشریه

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی مدیر اجرایی

neiccshahed.ac.ir