ضرورت و چیستی فلسفه شدن در مهندسی تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی

چکیده

انقلاب اسلامی در عصری محقق شد که دنیای مغرب زمین با ادعای تمدن پایان تاریخ در پی ساماندهی و مدیریت  همه شئون اجتماعی و تمدنی بشر امروز می باشد و شکل گیری تمدن را تنها یک پروسه نمی داند بلکه با تعریف پروژهای مختلف در حوزه های مختلف تمدنی به دنبال مهندسی و مدیریت شکل دهی تمدن خاص خود ( مدیریت شدن )  با تمام لوازم تمدنی آن مبتنی بر مبانی ، اهداف و آموزه های مکتب فکری خود می باشد .
جامعه پردازی و تمدن سازی در عصر حاضر با نگاهی جامع و کل نگر  صورت می گیرد و توسعه هماهنگ  تمامی شئون حیات اجتماعی ـ تمدنی اصل اساسی در مهندسی تمدن می باشد و بالاتر از آن مهندسی تمدن تنها با نگاه ایستائی ( استاتیک ) صورت نمی گیرد بلکه تمدن به عنوان یک کل متغییر و به شکل پویائی ( دینامیک) مد نظر قرار می گیرد.بر همین اساس مسئله شبکه علوم دنیای امروز به عنوان زیرساخت تمدن مادی ، ارائه مدل تغییر تمامی پدیده های عالَم اجتماعی و عالَم طبیعی و هماهنگی تمامی این مدل های تغییر ذیل مدل تغییر عام می باشد که از آن می توان به فلسفه شدن تعبیر نمود.
حال در مقابل کفر پیچیده دنیای امروز و برای ساخت تمدن نوین اسلامی با تمامی لوازم تمدنی آن و احراز جریان حجیت در تمامی ارکان تمدن اسلامی تنها نمی توان از طریق مبدا و معاد این تمدن ( ارائه مبانی تمدن اسلامی ) به هدایت و مهندسی تمدن اسلامی پرداخت بلکه برای استنباط فقه تمدنی ـ اجتماعی و برای تولید شبکه علوم اسلامی و برای ارائه نظام الگوی ایرانی ـ اسلامی نیازمند شکل گیری عقلانیتی می باشیم که بتواند تمدن اسلامی را به  عنوان یک کل متغییرمورد شناسی قرار دهد و در ساحت تولید روش تحقیق در « فقه حکومتی ، علوم اسلامی و الگوی پیشرفت » و هماهنگی این سه حوزه از دانش های مورد نیاز در مهندسی تمدن اسلامی نقش آفرینی کند . این ظرفیت از عقلانیت که از آن به فلسفه شدن تعبیر می شود ضرورتی اجتناب ناپذیر در مهندسی تمدن اسلامی می باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Necessity and Essence of Becoming philosophized in the engineering of the new Islamic civilization

نویسنده [English]

  • mostafa jamali
Assistant Professor of Islamic Sciences.
چکیده [English]

The Islamic Revolution is realized in an era when the Western world, by claiming the civilization of the end of history, seeks to organize and manage all social and civilizational aspects of human beings today, and considers the formation of civilization not just a process It seeks to engineer and manage the formation of its own civilization (management) with all its civilizational tools based on the principles, goals and teachings of its school of thought.
Socialization and civilization in the present age are performed with a comprehensive and holistic view. The coordinated development of all aspects of social-civilized life is the basic principle in civilization engineering and above that civilization engineering is not done only with a static view but also it is considered as a whole in a volatile and dynamic way. Accordingly, the problem of today's world science network as the infrastructure of material civilization, providing a model for changing all the phenomena of the social world and the natural world while coordinating all these models. The following change is the model of general change, which can be interpreted as becoming philosophized.
Now, in the face of the complex infidelity of today's world and to build a new Islamic civilization with all its civilizational equipment and to establish the flow of authority in all the principals of Islamic civilization, it is not possible to guide and engineer Islamic civilization only through the origin and resurrection of this civilization. Rather, in order to deduce civil-social jurisprudence and to produce the network of Islamic sciences and to present the Iranian-Islamic model system, we need the formation of a rationality that can place Islamic civilization as a whole and the field of production of research methods in "government jurisprudence". "Islamic sciences and the model of progress". The coordination of these three areas of knowledge plays a role in the engineering of Islamic civilization. This capacity of rationality, which is interpreted as philosophizing, is an inevitable necessity in the engineering of Islamic civilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Islamic civilization
  • Becoming philosophized
  • Total variables
  • Civilization jurisprudence
  • Islamic Sciences
  • Progress pattern
1ـ قران کریم
2ـ مفاتیح الجنان
3ـ نهج البلاغه
4ـ  آشوری، داریوش، (1381)، تعریف و مفهوم فرهنگ، تهران، انتشارات آکه، چ دوم.
5-  اینشتین، آلبرت و اینفلد لئوپولد، (1377)، تکامل فیزیک ، ترجمه احمد آرام ، تهران،  انتشارات خوارزمی، چاپ دوم.
6- ابن خلدون، (1375 ) ، مقدّمه ابن خلدون، ترجمه محمّدپروین گنابادی ،تهران، علمی و فرهنگی،چ هشتم.
7ـ امام خمینی ، (1379)، صحیفه امام، تهران، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8- ایمان، محمدتقی، (1388)، مبانی پارادایمی روش های کمی و کیفی تحقیق در علوم انسانی ، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
9- اینشتین، آلبرت (1384) فیزیک و واقعیت ، ترجمه محمدرضا خواجه پور، تهران،  انتشارات خوارزمی.
10ـ بن نبی ، مالک،(1988م) ،مشکله الافکار فی العالم الاسلامی، لبنان ، انتشارات دارالفکر.
11ـ پرور،اسماعیل،(1391) ، احکام حکومتی ، قم ، نشر کتاب فردا.
12- پیروزمند ، علیرضا، (1395) ، مبانی و الگوی مهندسی فرهنگی ، قم ، انتشارات تمدن نوین  اسلامی، چاپ دوم.
13- پیروزمند ،علیرضا، (1388) ، چیستی و ضرورت روش عام ، انتشارات فرهنگستان علوم اسلامی ، نشر داخلی.
14ـ جعفری، محمّدتقی، (1359) ، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
15- جمالی ، مصطفی و شیخ العراقین، حسن ،( 1396) ، الزامات تولید شبکه علوم اسلامی ، مقاله ارائه شده به چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ، تهران ، موسسه صدرا.
16- جمعی از نویسندگان، (1380) ، ضرورت مهندسی تمدن اسلامی بر پایه فلسفه شدن ، قم ، انتشارات فجر ولایت.
17ـ جوادی آملی، عبدالله ،( 1389)، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ، چاپ چهارم ، موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسراء
18ـ جوادی املی، عبدالله، (1381)، شریعت در آیینه معرفت، قم، مرکز نشر اسرار.
19- جولیوس گولد، (1376) ، ویلیام کولب  ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه گروه مترجمان ، تهران ، انتشارات مازیار.
20- حسینی الهاشمی ، سید منیر الدین، (1373) ،معرفی دفتر به پژوهشکده مقام معظم رهبری ، کد پژوهش 207، پرتال فرهنگستان علوم اسلامی.
21ـ حسینی الهاشمی ، سید منیر الدین، (1379الف) ، ضرورت تکامل منطق هماهنگی برای به وحدت رساندن تمامی متدلوژیها بر اساس نسبیت گرایی الهی ، کدپژهش440، پرتال فرهنگستان علوم اسلامی
22- حسینی الهاشمی ، سید منیر الدین، (1379ب)، معرفی دفتر از زبان استاد در مشهد مقدس، کدپژوهش 460، پرتال فرهنگستان علوم اسلامی.
23- خسروپناه، عبدالحسین، ( 1385)، فلسفه های مضاف (دوره دو جلدی) ،  قم ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
24ـ داوری اردکانی، رضا، (1386) ، درباره علم ، ویراست دوم ، انتشارات هرمس، چاپ اول.
25- راسل ،برتراند، (1373) ، تاریخ فلسفه غرب ، ترجمه نجف دریابندی ، تهران ، انتشارات کتاب پرواز، جلد 2 ، چاپ ششم.
26ـ طباطبایی،سید محمد حسین،(بی­تا)، المیزان‌ فی‌ تفسیر القرآن،قم،جامعه مدرسین حـوزه عـلمیه قم.
27ـ کاپالدی ، نیکلاس، (1377)، فلسفه علم ، ترجمه علی حقی ، تهران ،  انتشارات سروش.
28ـ کاپلستون فردریک ، چارلز، (1388)، تاریخ فلسفه(جلد سوم)، مترجم ابراهیم دادجو، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
29ـ لوئیس، معلوف، (1374 ) ، المنجد، ترجمه محمّد بندر ریگی، تهران.
30ـ لوکاس، هنری، (1366 ) ، تاریخ تمدّن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، آذرنگ.
31ـ محمّد معین، (1371) ، فرهنگ فارسی ، تهران، امیرکبیر، ، چ هشتم.
32- مهدی زاده (1387) ، کلیاتی پیرامون فلسفه شدن در اندیشه علامه فقید سید منیرالدین حسینی الهاشمی ، انتشارات داخلی دفتر فرهنگستان علوم اسلامی.
33- ویل دورانت، ( 1368 ) ، درآمدی بر تاریخ تمدّن، ترجمه احمد بطحایی و خشایار دیهمی، تهران، آموزش انقلاب اسلامی، چ دوم.
34- هانتینگتون،ساموئل،(1378) ، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، مترجم،محمد علی حمید رفـیعی ، تهران، دفتر پژوهـش‌های فرهنگی، چاپ اول.