چیستی تمدن غرب در آرای امام موسی صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی، قم، ایران.

چکیده

پرسش مقاله‌ی حاضر این است که نحوۀ مواجهۀ امام موسی صدر با تمدن غرب چگونه است و این تمدن واجد چه مختصات و ویژگی­هایی است که آن را از تمدن اسلامی متمایز می­سازد؟ مدعای نوشتۀ حاضر این است که صدر، تمدن غرب را به‌عنوان دیگری تمدن اسلامی در نظر گرفته و ازاین‌رو با رویکرد انتقادی به برخی از ویژگی­های تمدن غرب مانند مادی و غیراخلاقی و غیردینی بودن تأکید کرده است. چنین رویکردی البته معطوف به بنیان­های فکری- فلسفی و دینی- اخلاقی این تمدن است تا ابعاد ظاهری و روبناهای آن. ازاین‌رو ایشان در بررسی چیستی تمدن غرب، بر مادی بودن این تمدن تأکید کرده و بر همین اساس به غیراخلاقی و سپس رویکرد غیردینی در این تمدن می­رسد. نوشتۀ حاضر چنین رویکردی را با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار داده و به برخی از پیامدهای تمدن غرب اشاراتی خواهد داشت. از نگاه صدر، تمدن غرب یک تمدن رو به اضمحلال است ولی غرب با ابزارهای مختلفی در تلاش است به حیات خود تداوم ببخشد. یکی از این ابزارها تحمیل جنگ­ها و منازعات در سرتاسر جهان و به‌ویژه منطقۀ خاورمیانه است که بیشترین منابع انرژی در آن نهفته است و غرب بر آن است سلطه بر این منابع انرژی را همچنان در اختیار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

What is Western civilization in Imam Musa Sadr's opinion

نویسنده [English]

 • Sharif Lakzaei
Associate Professor, Department of Political Philosophy, Research Institute of Political Science and Thought, Islamic Sciences and Culture Academy, Qom, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this article is to present Imam Musa Sadr's view on what Western civilization is and its characteristics. This issue has not been discussed in Sadr's opinion so far, and therefore the topics of the article and the arguments raised in this field are completely new and can be read in the framework of Sadr's civilizational theory.
Methodology: Sadr's look at Western civilization is a deep look based on knowledge and according to the ideas and existing realities. From the author's point of view, Sadr considers the only civilization that can compete with Islamic civilization to be Western civilization, and for this reason, he has criticized and evaluated this civilization in various cases, and in order to explain his view on Islamic civilization, he has distinguished the current and dominant civilization. The West has important criticisms. Therefore, in the present article, we will discuss some of these criticisms with the method of theme analysis, which are very important in understanding the western civilization.
Findings: An important point that can be presented as a finding of the article is that because the Islamic world does not repeat the way of the West and learns from its harms, it should get to know the civilization of the West. From Sadr's point of view, Western civilization is a declining civilization, according to Sadr's intellectual and philosophical view of this civilization, but the West is trying to continue its life with various means. One of these tools is the imposition of wars and conflicts all over the world, especially in the Middle East
region, where most of the energy resources lie. The West wants to continue to dominate the energy resources in the Middle East region. From Sadr's point of view, the existence of Israel in the region and its support by the Western world as the result of Western civilization and the main defender of Western interests in the West Asian region can be justified under the political philosophy of Western civilization. Therefore, supporting this regime is a form of supporting the principle of Western civilization. In fact, Israel is a mirror of the whole view of Western civilization and it shows the West's pretentious face well.
Conclusion: It became clear from the brief discussions that Imam Musa Sadr has serious and deep discussions about Western civilization. What stands out among these topics is his critical approach to Western civilization. This critical view is more focused on the intellectual, philosophical, religious and moral foundations than the appearances and superstructures of such a civilization. From Sadr's point of view, these civilization indicators are associated more clearly in issues such as the colonization of other nations and the tragedies that have befallen other nations. Therefore, the consequences of Western civilization are so great in Sadr's opinion that Muslim nations should not neglect these consequences for a moment. An example of the consequences of Western civilization can be seen in the establishment and domination of the Zionist regime in the heart of the Middle East. Racial discrimination, confusion and aimlessness, the emergence of colorful dictators in the region, the determination of the boundaries and territory of thinking and the creation of Israel, as a product and result of Western civilization, are only part of the consequences of Western civilization that have affected many countries. This is why Israel becomes absolute evil and absolute falsehood.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Civilization
 • western civilization
 • materiality
 • ethics
 • religion
 • Imam Musa Sadr
 • خضر، جورج، «ابعاد جهانی فرهنگ و اندیشه امام موسی صدر»، در اندیشۀ ربوده‌شده: گفتارهایی درباره امام موسی صدر، به کوشش مهدی فرخیان، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1385.
 • صدر، سید موسی، ادیان در خدمت انسان، ترجمه سید عطاالله افتخاری، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1384.
 • صدر، سید موسی، انسان آسمان، ترجمه احمد ناظم، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1394.
 • صدر، سید موسی، برای انسان، ترجمه احمد ناظم، مهدی فرخیان، مهدی سرحدی، موسی اسوار، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1398.
 • صدر، سید موسی، برای زندگی، ترجمه مهدی فرخیان، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1391.
 • صدر، سید موسی، رهیافت­های اقتصادی، به اهتمام و ترجمه مهدی فرخیان، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1386.
 • صدر، سید موسی، سفر شهادت، ترجمه مهدی فرخیان و احمد ناظم، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1391.
 • صدر، سید موسی، گام‌به‌گام با امام، ج 1، ج 2، ج 10، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1396.
 • صدر، سید موسی، مسیرة الامام السید موسی الصدر، تهیه و تنظیم حرکة أمل، جلد ۲، بیروت، دار بلال، 1420ه./ 1999م.
 • صدر، سید موسی، نای و نی، ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1383.
 • فتح الهی، محمدعلی، تخیل سیاسی در زیست جهان ایرانی اسلامی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1399.
 • لک­زایی، شریف، درآمدی بر اندیشه سیاسی امام موسی صدر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1399.
 • لک­زایی، شریف (1398)، «علل ضعف تمدنی و عقب‌ماندگی جوامع اسلامی در اندیشه امام موسی صدر»، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2، شماره 1 (پیاپی3)، مرداد، صص 311-328.
 • مهتدی، محمدعلی، غرب از نگاه امام موسی صدر، اندیشه ربوده‌شده، تهران، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، 1385.
 • میرزایی، محمدعلی، «بررسی کلی مفاهیم پایۀ تمدن اسلامی در اندیشه مالک بن نبی»، در جستارهای نظری در اسلام تمدنی، به کوشش حبیب‌الله بابایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1399.
 • نجفی، موسی (1399)، «نظریه تمدن نوین اسلامی از رویکرد فلسفی – نظری تا رویکرد تاریخی – نظری» فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دورۀ 3، شماره 2(پیاپی6)، صص 1-40.
 • هابسون، جان ام.، ریشه­های شرقی تمدن، ترجمه عبدالله فرهی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1393.
 •        وب‌سایت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر: https://imamsadr.ir/

 

 • Khizer, George, "The Global Dimensions of Imam Musa Sadr's Culture and Thought", in Kidnapped Thought: Speeches about Imam Musa Sadr, by Mehdi Farrokhian, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2015. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Religions in the service of human beings, translated by Seyyed Attaullah Iftikhari, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2014. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Man of the Sky, translated by Ahmad Nazeim, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2014. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, For Man, translated by Ahmad Nazeim, Mehdi Farrokhian, Mehdi Sarhadhi, Musa Aswar, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2018. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, For Life, translated by Mehdi Farrokhian, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2011. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Economic Approaches, translated by Mehdi Farrokhian, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2016. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Martyrdom Journey, translated by Mehdi Farrokhian and Ahmad Nazeim, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2011. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Step by step with Imam, vol.1, vol.2, vol.10, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2016. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Masirah al-Imam al-Sayyid Musa al-Sadr, preparation and arrangement of Harakah Amal, volume 2, Beirut, Dar Bilal, 1420/1999. [in Persian].
 • Sadr, Seyyed Musa, Nye and Nye, translated by Ali Hojjati Kermani, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 2013. [in Persian].
 • Fath Elahi, Mohammad Ali, Political Imagination in the Life of Iranian Islamic World, Tehran, Research Institute of Human Sciences and Cultural Studies, 2019. [in Persian].
 • Lakzaei, Sharif, An introduction to the political thought of Imam Musa Sadr, Qom, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, second edition, 2019. [in Persian].
 • Lakzaei, Sharif (2018), "Causes of civilizational weakness and backwardness of Islamic societies in the thought of Imam Musa Sadr", Quarterly Journal of Basic Studies of Modern Islamic Civilization, Volume 2, Number 1 (3 consecutive), August, pp. 311-328. [in Persian].
 • Mohtadi, Mohammad Ali, the West from the perspective of Imam Musa Sadr, stolen thought, Tehran, Imam Musa Sadr Cultural Research Institute, 1385. [in Persian].
 • Mirzaei, Muhammad Ali, "A general survey of the basic concepts of Islamic civilization in the thought of Malik bin Nabi", in theoretical essays in civilizational Islam, by Habibullah Babaei, Qom, Research Institute of Islamic Sciences and Culture, 2019. [in Persian].
 • Najafi, Musa (2019), "The Theory of Modern Islamic Civilization from a Philosophical-Theoretical Approach to a Historical-Theoretical Approach" Quarterly Journal of Fundamental Studies of Modern Islamic Civilization, Volume 3, Number 2 (6 consecutive), Autumn and Winter, pp. 1-40. [in Persian].
 • Hobson, John M., The Eastern Roots of Civilization, translated by Abdullah Farahi, Tehran, Research Institute of Cultural and Social Studies, 2014. [in Persian].

 

 • Imam Musa Sadr Cultural Research Institute: https://imamsadr.ir/