هماهنگی آگاهانه هویت در تمدن نوین اسلامی با بهره‌ گرفتن از تناسب موقعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی، دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

چکیده

مسئله‌ی هویت ازجمله مسائل پیش روی تحقق تمدن نوین اسلامی است. با تأمل در نسبت میان تمدن نوین اسلامی و هویت، پرسش اصلی این پژوهش را به این شکل سامان داد که چه زمانی می‌توان انتظار دستیابی به هماهنگی آگاهانه هویت را داشت؟ نگارندگان این پژوهش بر روی مفهوم موقعیت تمرکز نموده و تناسب موقعیت را به‌عنوان فرضیه پژوهش در نظر گرفته و در فرایند یافتن پاسخ به پرسش طرح‌شده در چارچوب رویکرد برساختی و با استفاده از نظریه گفتگوی هویت، ابتدا هویت را به‌عنوان یک مفهوم چندوجهی پویای غیرقابل تقسیم که در دل یک اجتماع تمدنی ساخته می­شود تعریف نمودند؛ موقعیت را نیز یک بستر زمینه­ای تعریف نمودند که تجلی وجوه هویتی در آن ممکن شده و در جهت‌دهی فرایندهای فهم افراد و مفاهمه میان مردمان دارای اهمیت است و تناسب یا عدم تناسب موقعیت نیز در نسبت با تجلیات وجوه هویتی معنا می‌یابد. در ادامه با استفاده از نظریه همروی به‌عنوان روش پژوهش، دست به شرح مثالی پرسش از هویت و نسبت آن با موقعیت زده و مطابق با فرضیه بیان‌شده به این نتیجه رسیدند که هماهنگی آگاهانه هویت آنگاه امکان‌پذیر است که تناسب موقعیت رخ‌داده و نیز امکان توسعه گفتگو و دستیابی به هویت تکمیل‌شده به دست آید. پذیرش جهان اسلام به‌عنوان موقعیت می­تواند مفهوم امت را در جایگاه هویت تمدنی و ثمره هماهنگی آگاهانه هویت طرح نماید.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conscious coordination of identity in new Islamic civilization by taking advantage of the appropriateness of the situation

نویسندگان [English]

 • Ramin Madadlou 1
 • Amirreza Abbaszadeh Bavili 2
1 Assistant Professor of Political Science, Faculty of Islamic Studies and Political Sciences, Imam Sadiq University, Tehran. Iran
2 Doctoral student of Culture and Communication, Faculty of Islamic Studies, Culture and Communication, Imam Sadiq University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Purpose: If the new Islamic civilization is the result of the union of peoples, what will be the position of such a union against the identity of these peoples in the vast geographical area of the Islamic world? The current research, focusing on the issue of identity, is based on the fact that a new Islamic civilization will be possible when the dialogue of identity between Islamic societies takes place, and during this dialogue, the identity of the people of Islamic societies reaches each other with a conscious harmony. The main question of this research is when can we expect to achieve the conscious harmony of identity as the optimal result considered by the theory of identity dialogue in the design of modern Islamic civilization? The research hypothesizes that the appropriateness of the situation plays an important role in this matter.
Methodology: To answer this question, relying on the foundations of the constructivist approach, the theory of convergence was used as a research method.
Findings: The authors concluded that conscious coordination of identity is possible when the appropriateness of the situation occurs, as well as the possibility of developing a dialogue and achieving a completed identity. The basis that the question of identity should be followed by an answer appropriateto the situation so that the organization of the individual's identity is preserved and the conscious coordination of the identity results. The question of identity can be expressed in two neutral and directed responses. In the neutral state, the disproportion of the situation in the form of denial and distortion, and in the direction of the answer, there is a possibility of mistakes on the part of the author and the audience, as well as wrong data. Of course, it is possible to depict a situation where two identity dimensions are of the same category and are considered in the same meaning, and the question is designed based on it, and the author, by confusing the identity dimensions, demands an answer that is either not in proportion with the context, or misperceives the audience. to have self-doubt; In this matter, the meaning-making process of identity dimensions will be important. The authors further claimed that if the situation can determine the desired meaning and dimension, the multiplicity of identity meanings of a concept will not be a problem, otherwise, the identity dialogue should continue so that the completed identity achieves the appropriateness of the situation.
Conclusion: To measure the correctness or incorrectness of the manifestations of different aspects of identity, it is necessary to measure the manifestation of each aspect of identity concerning the situation, and if there is appropriateness to the situation, then conscious coordination of identity can be expected, and in this way, the design of the Islamic world as a situation is also A situation that by planning and mixing various religious, religious, national, linguistic, ethnic, geographical, political, etc. aspects leads to the formation of a high level of identity called the civilizational identity of the nation; It will be the basis for the realization of the new Islamic civilization. In other words, Islamic civilizational identity (the concept of ummah) is not supposed to replace other aspects of identity such as national identity, but ummah is the highest form of identity while preserving other aspects of identity, which is projected in the context of the Islamic world as a new civilizational world. The formation of such a concept of ummah is the same conscious coordination of identity according to the situation of the Islamic world.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • constructivist approach
 • multifaceted identity
 • identity negotiation theory
 • appropriateness of situation
 • modern Islamic civilization
 • ابوالحسنی چیمه، زهرا؛ مالمیر، ملیحه (1396)، هویت زبانی- قومی به‌مثابه هویت ملی، فصلنامه زبانها و گویشهای ایرانی، ش 8، صص 163- 191.
 • امامی، سیدمجید؛ غیاثی، هادی (1396)، همگرایی تمدنی در طریق زیارت؛ با تأکید بر پیاده­روی زیارت اربعین، دین و سیاست فرهنگی، ش 9، صص 127-148.
 • برگر، پیتر؛ برگر، بریجیت؛ کلنر، هانسفرید (1398)، ذهن بیخانمان (نوسازی و آگاهی)، ترجمه محمد ساوجی، تهران، نشر نی.
 • پیغامی، عادل؛ تراب‌زاده جهرمی، صادق؛ سجادیه، سیدعلیرضا (1395)، گفتارهایی در عدالت اجتماعی، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
 • تاجیک، محمدرضا (1384)، روایت غیریت و هویت در میان ایرانیان، تهران، فرهنگ گفتمان.
 • جنکینز، ریچارد (1381)، هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران، شیرازه.
 • حاجیانی، ابراهیم (1387)، نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی، مجله جامعهشناسی ایران، دوره 9، ش 3 و 4، صص 143-164.
 • حقیقت، سیدصادق (1391)، روش­شناسی علوم سیاسی، ویرایش سوم، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
 • ربانی، جعفر (1381)، هویت ملی، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 • سرخیل، بهنام (1398)، هویت دینی و آینده همگرایی در جهان اسلام؛ موانع و راهکارها، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2، ش 2، صص 93-116.
 • سندل، مایکل (1394)، لیبرالیسم و محدودیت‌های عدالت، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز.
 • عاملی، سعیدرضا و دیگران (1393)، نحوه مذاکره هویت تازه‌مسلمانان در ایران (با تأکید بر نقش اسلام)، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 7، ش 4، صص 1-38.
 • عربی، سیدهادی (1395)، نظریات عدالت توزیعی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • کالهون، کریج (1386)، نظریه اجتماعی و سیاست هویت، ترجمه محمد قلی‌پور و علی محمدزاده، تهران، جامعه‌شناسان.
 • کریمی، جلیل؛ محمدپور، احمد؛ قادری، صلاح‌الدین (1391)، جامعه‌شناسی و مشکله هویت ایران (فراتحلیلی از مطالعات نظری و پژوهشی هویت)، فصلنامه مطالعات ملی، (دوره 13)، ش 1، صص 29 -57.
 • گادیکانست، ویلیام بی (1396)، نظریه‌پردازی درباره ارتباطات میان فرهنگی، جلد اول، ترجمه حسن بشیر، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.
 • گل‌محمدی، احمد (1381)، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت، تهران، نشر نی.
 • لیهی، مایکل (1384)، آیا عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است، ترجمه حمید پوررنگ و حمید رزاق‌پور، فصلنامه راهبرد، دوره 12، ش 36، صص 495-534.
 • مالهال، استیون؛ سوئیفت، ادم (1385)، جامعه‌گرایان و نقد لیبرالیسم، جمعی از مترجمان، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 • مصطفوی کاشانی، لیلی (1379)، احوال انسان غربی، تهران، مرکز پژوهش‌های بنیادی.
 • معلوف، امین (1389)، هویتهای مرگبار، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران، نشر نی.
 • منتظر قائم، مهدی (1379)، رسانه‌های جمعی و هویت، فصلنامه مطالعات ملی، دوره 2، ش 4، صص 249-270.
 • میری، سیدجواد (1397)، تداوم و گسست: تأملی در منطق هویت و ملیت ایرانی، تهران، انتشارات نقد فرهنگ.
 • نجفی، موسی (1399)، نظریه تمدن نوین اسلامی از رویکرد فلسفی- نظری تا رویکرد تاریخی- نظری، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 3، ش 2، صص 1-40.
 • والزر، مایکل (1389)، فربه و نحیف، خاستگاه هنجارهای اخلاقی، ترجمه سیدصادق حقیقت و مرتضی بحرانی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
 • هال، استوارت (1383)، هویت‌های قدیم و جدید، قومیت‌های قدیم و جدید، ترجمه شهریار وقفی‌پور، فصلنامه ارغنون، ش 24، صص 319-352.
 • یعقوبی، عبدالرسول (1398)، چالش واگرایی­های هویتی جهان اسلام و راه­حل­های همگرایی در تمدن نوین اسلامی، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2، ش 1، صص 171-210.

 

 • Abolhassani Chime, Zahra; Malmir, Malihe (2018), “Ethno-lingual Identity as a National Identity”, Iranian Languages and Dialects, Vol. 8, (issue 8): pp. 163-192.[In Persian]
 • Ameli, S. R; Solgi, G; Razani, M; Hejazi, M; Karami, Z; Eskandar, R; Mostofi, F (2015), “The Identity Negotiation of the New Muslim Converts in Iran (with Emphasis on the Role of Islam)”, Journal of Iranian Cultural Research, Vol. 7, (issue 4): pp. 1-38. [In Persian]
 • Arabi, Seyed hadi (2016), “Theories of Distributive Justice”, Qom, Howza and University Research Institute. [In Persian]
 • Berger, Peter; Berger, Brigitte; Kellner, Hansfried (2020), “The Homeless Mind: Modernization and Consciousness”, translated by Mohammad Savoji, Tehran, Ney Publishing. [In Persian]
 • Calhoun, Craig (2007), “Social Theory and the Politics of Identity”, translated by Mohammad Qalipour and Ali Mohammadzadeh, Tehran, Jameeshenasan Publications. [In Persian]
 • Chatman, c. m; Eccled, J.S; Malanchuk, O (2005), “Identity Negotiation in Everyday Settings”, In Downey, G; Eccles, J; Chatman, C (Eds), Navigating the Future: Social identity, coping and Life tasks,(pp. 116-140), New York, Russell Sage Foundation.
 • Cline, T; Abreu, G (2012), “Silent Monogues, Loud Dialogues and thr Emergence of Hibernated I-positions in the Negotiation of Multivoiced Cultural Identitie”, Culture & Psychology, (Vol. 18): pp 494-509.
 • Edwards, J (2009), ”Language and Identity”, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Emami, Seyed Majid; Ghiasi, Hadi (2018), “Civilization Convergence Through Pilgrimage; With an emphasis on Arbaeen Pilgrimage”, Religion and Cultural Policy, (issue 9): pp. 127-148. [In Persian]
 • Fishman, J (2010), “Handbook of Language and Ethnic Identity”, 2nd edition, Oxford, Oxford University Press.
 • Golmohammadi, Ahmad (2002), “Globalization, Culture, Identity”, Tehran, Ney Publications. [In Persian]
 • Gudykunst, William B (2017), “Theorizing about Intercultural Communication”, Volume I, translated by Hassan Bashir, Tehran, Imam Sadiq University Press. [In Persian]
 • Hajiyani, Ebrahim (2008), “Relationship Between National and Ethnic Identities Among Iranian Ethnic Groups”, Sociology of Iran, Vol. 9(issue 3.4): pp 143-164. [In Persian]
 • Hall, Stuart (2004), “Old and New Identities, Old and New Ethnicities”, translated by Shahriar Vaqfipour, Arghonun Quarterly, (issue 24): pp. 319-352. [In Persian]
 • Haqhiqhat, Seyyed Sadegh (2012), “Political Science Methodology”, 3rd Edition, Qom, Mofid University Publications. [In Persian]
 • Jenkins, Richard (2002), “Social Identity”, translated by Touraj Yar ahmadi, Tehran, Shirazeh Publications. [In Persian]
 • Karimi, J; Mohammadpour, A; Qaderi, S (2012), “Sociology and Problematic of Identity in Iran: A Meta-analysis of Theoretical and Empirical Studies on Identity”, National Studies Journal, Vol. 13, (issue 49): pp 29-57. [In Persian]
 • Leahy, Michael (2005), “Is Social Justice Possible”, translated by Hamid Pourrang and Hamid Razzaqpour, Rahbord Quarterly, Vol. 12, (issue 36): pp 495-534. [In Persian]
 • Le Page,B; Tabouret-Keller, Andrée (1985), “Acts of identity: Creole-based approaches to language and ethnicity”, Cambridge, Cambridge University Press.
 • Maalouf, Amin (2010), “Deadly Identities”, translated by Abdulhossein Nikgohar, Tehran, Ney Publishing. [In Persian]
 • Malhall, Stephen; Swift, Adam (2006), Liberals and Communitarians” , a group of translators, Qom, Research Institute for Islamic Culture and Thought. [In Persian]
 • Miri, Seyed javad (2018), “Continuity and Discontinuity: A Reflection on the Logic of Iranian Identity and Nationality”, Tehran, Naqd-e Farhang Publications. [In Persian]
 • Montazer Ghaem, M. M (2000), “Mass Media Identity”, National Studies Journal, Vol. 2, (issue 4): pp. 251-270.[In Persian]
 • Mustafavi Kashani, Leili (2000), “Western human condition”, Tehran, Fundamental Research Center. [In Persian]
 • Najafi, M (2020), “Theory of Modern Islamic Civilization from Philosophical-Theoretical Approach to Historical-Theoretical Approach”, Scientific Journal of New Islamic Civilization Fundamental Studies, 3, (issue 2): pp. 1-40. [In Persian]
 • Peyghami, Adel; Torabzadeh Jahromi, Sadegh; Sajjadieh, Seyyed Alireza (2016), Discourses on Social Justice, Volume 1, Tehran, Imam Sadiq University Publications. [In Persian]
 • Rabbani, Jafar (2002), “National Identity”, Tehran, Parents and Teachers Association Publications. [In Persian]
 • Sandel, Michael (2014), “Liberalism and the Limits of Justice”, translated by Hassan Afshar, Tehran, Markaz Publications. [In Persian]
 • Sarkhil, Behnam (2019), “The role of organizing information in the realization of Islamic civilization”, Scientific Journal of New Islamic Civilization Fundamental Studies, Vol. 2, (issue 2): pp 93-116. [In Persian]
 • Tajik, Mohammadreza (2005), “narrative of otherness and identity among Iranians”, Tehran, Farhang-e Goftman [In Persian]
 • Ting-Toomey, S (2015), “Identity negotiation theory”, In J. Bennett (Ed), Sage Encyclopedia of Intercultural Competence, (pp. 418-422), Los Angeles, Sage.
 • Walzer, Michael (2010), “Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad”, translated by Seyyed Sadegh Haqhighat and Morteza Bahrani, Tehran, Research Institute of Cultural and Social Studies. [In Persian]
 • Yaqubi, A. R (2019), “The Challenge of Identity Divergences in the Islamic World and Solutions for Convergence in the New Islamic Civilization”, Scientific Journal of New Islamic Civilization Fundamental Studies, Vol. 2, (issue 1): pp. 171-210. [In Persian]