مقایسه دولت اسلامی با دولت‌های سکولار و لیبرال غربی: چشم‌انداز تمدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

پرسش از چندوچون دولتِ اسلامی در دامان تمدن اسلامی، مسأله این نوشته است و در این راستا، هدف این مقاله مقایسه‌ی دولت اسلامی با دولت‌های سکولار و لیبرال یعنی دولت‌های مدرن غربی است، تا از قِبَل آن به مختصات دولت اسلامی در مقام مقایسه دست یازد. این مقایسه، مبتنی بر آن مفروضی است که دولت را یکی از خروجی‌های هر تمدنی می‌شناسد. روش پژوهش، اسنادی است و مطالب مرتبط جمع‌آوری‌شده، به مقایسه و تحلیل گذارده شده است. با مقایسه‌ی دولت اسلامی با وجهه‌ی امت- امامت با دولت مدرن غربی با وجهه‌ی سکولاریستی و لیبرالیستی، در این مقاله به دست آمد که دولت اسلامی را می‌توان با ویژگی‌هایی مانند «علقه مکتبی در برابر علقه مدرن»، «غایتِ سعادت دین، دنیا و آخرت در برابر غایت دنیوی»، «ابزار دانستن قدرت در برابر قدرت برای قدرت»، «حاکمیت و جریان و استیلابخشی به مکتب اسلام در برابر عدم تعهد به مکتب قدسی»، «ولایت امام و جانشین او در برابر عدم ولایت»، «حضور به‌عنوان امت و شهروند در برابر حضور به‌عنوان شهروند صرف»، «ابتنای بر عقلانیت دینی در برابر عقلانیت خوبنیاد بشری» بازشناخت. بررسی‌های این مقاله همچنین نشان داد که ظرفیت دولت در الگوی اسلامی، بیشتر از آن است که در تعریف الگوی نظریه‌ی دولت- ملت که پایه‌ی دولت‌های سکولار و لیبرال در تمدن غربی است، بگنجد. از نظر این نوشته، دولت اسلامی با وجهه‌ی امت- امامتِ آن، ظرفیت فراوانی برای حضور تمدنی اسلام در آینده‌ی سیاسی جهان تدارک دیده است که با مقاومت بر اصول و نقاط تمایز خود با دولت‌های سکولار و غربی و با کارآمدی، می‌تواند نقش خود را در این راستا ایفاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Islamic State with the Secular and Liberal Governments of the West: A Civilizational Perspective

نویسنده [English]

 • Seyed Ebrahim Sarparast sadat
. Assistant Professor of Political Science, Allameh Tabataba,i University
چکیده [English]

The question of how and why the Islamic States are in the lap of Islamic civilization is the subject of this study. The purpose is to compare the Islamic state with secular and liberal governments, i.e., modern Western governments, to determine the Islamic state's characteristics. This comparison is based on the assumption that the state is one of the outputs of any civilization. The research method is documentary, and the related materials have been collected, compared, and analyzed. Through comparing the Islamic state with the characteristic of the Ummah-Imamate with the modern Western state with the secularist and liberal face, it was found that the Islamic state can be characterized by features such as religious interest versus modern interest, happiness of religion ending, the world and the hereafter life against the material ending, the tool of knowing the power against power for power, Sovereignty and domination of the school of Islam against non-commitment to the holy school, guardianship of the Imam and his successor against lack of guardianship, presence as a nation and citizen against presence as a mere citizen, and religious rationality versus human self-founded rationality. The findings also show that the state's capacity in the Islamic model is so large that it cannot fall within the scope of the definition of the model of the nation-state theory, which is the basis of secular and liberal governments in Western civilization. It can be concluded that the Islamic state, with its ummah-Imamate feature, has provided a great potential for the presence of Islamic civilization in the political future of the world, which can play its role in this direction by resisting its principles and points of difference with secular and Western governments.
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • state
 • civilization
 • Islamic state
 • ummah-Imamate
 • nation-state
 • secular state
 • اکبری، یوسف، سیدفرشیدجعفری، حسن عیوض زاده (1399)، نقش دولتهای جمهوری اسلامی ایران و رهبر در رابطه دولت و مردم، پژوهشهای سیاسی و بین المللی، سال11، زمستان(45)، 256-233.
 • افضلی، رسول (1395)، دولت مدرن در ایران، چاپ 2، قم، دانشگاه مفید.
 • بشیریه، حسین (1376)، اسلام: دولت قدیم و جدید، حکومت اسلامی، دوره2، تابستان (4).
 • بشیریه، حسین (1387)، آموزش دانش سیاسی: مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی، تهران، نگاه معاصر.
 • پارسامهر، تقی (1399)، نقش دولت تمدنی در کارآفرینی: چهارچوبی برای آینده‌ی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره3، پاییز و زمستان (6)، 322-289.
 • تاجیک، محمدرضا، درویشی، فرهاد (1383)، آرمان‌های انقلاب اسلامی در عصر جهانی شدن: چالش‌ها و واکنش‌ها، جامعه‌شناسی ایران، دوره پنجم، پاییز (3)، 171-140.
 • جمشیدی، محمدحسین (1394)، نظریه دولت در اندیشه علامه صدر، دولت پژوهی، سال اول، بهار (1)، 111-81.
 • حبیبی، امین (1399)، تحول در مفهوم دولت: بررسی تاریخی- تبیینی دولت پست‌مدرن، پژوهش ملل، دوره پنجم، آذر (59)، 93-77.
 • حسین پور، داود، شریف‌زاده، فتاح، قربانی زاده، وجه الله، زال، یوسف (1399)، مؤلفه‌های تدوین خط‌مشی‌های عمومی در دولت اسلامی با رویکرد تمدن‌سازی نوین اسلامی (با محوریت بیانات مقام معظم رهبری)، مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره3، بهار و تابستان (5)، 86-59.
 • حق پناه، رضا (1379)، فلسفه مندی حکومت از دیدگاه امام علی (ع)، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، بهمن و اسفند (26)، 192-158.
 • خرمشاد، محمدباقر، آدمی ابرقویی، علی (1388)، انقلاب اسلامی، انقلاب تمدن ساز؛ دانشگاه ایرانی، دانشگاه تمدن ساز، تحقیقات فرهنگی ایران، دوره2، تابستان (6)، 188-161.
 • دهقانی، رضا (1388)، دیپلماسی در تبعید، مناسبات دیپلماتیک دولت مهاجرت با دولت عثمانی در جنگ جهانی اول، تاریخ روابط خارجی، بهار و تابستان (39-38)، 112-91.
 • دیلم صالحی، بهروز (1384)، از نظم سیاسی تا نظم کیهانی در اندیشه ایرانی، تهران، باز.
 • زارعی، مجتبی؛ سرپرست سادات، سیدابراهیم (1399)، کرونا چالش سکولاریسم، جستارهای سیاسی معاصر، سال 11، زمستان (4)، 242-223.
 • زرگر، افشین (1386)، مدل‌های دولت سازی از مدل اروپایی تا مدل اوراسیایی، علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج، سال4، پاییز (7)، 160-97.
 • سرپرست سادات، سیدابراهیم؛ عابدی رنانی، علی (1395)، مفروضات انسان‌شناختی رابرت نوزیک و نقد اجتماع گرایانه مکینتایر بر آن، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، سال 8، زمستان (48)، 29-9.
 • سلیمی، حسین (1394)، دولت- ملت‌های مدرن و نسبت آن با منازعه، دولت پژوهی، سال اول، تابستان (2)، 20-1.
 • سیف، الله مراد (1389)، مفهوم شناسی الگوی بومی توسعه جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی بسیج، سال 13، پاییز (48)، 48-5.
 • شهیدی پاک، محمدرضا (1398)، علم دولت در تمدن اسلامی از صدر اسلام تا تأسیس نخستین دولت جمهوری در ایران، مطالعات حقوق، پاییز (34)، 158-143.
 • صادقی زاده، سلمان (1394)، چالش‌های دولت ملی در عصر جهانی شدن، دولت پژوهی، سال اول، تابستان (2)، 134-111.
 • صادقی فسایی، سهیلا، ایمان منش، عرفان (1394)، مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی: موردمطالعه: تأثیرات مدرن شدن بر خانواده ایرانی، راهبرد فرهنگ، بهار (29)، 91-61.
 • عالم، عبدالرحمن (1394)، بنیادهای علم سیاست، چاپ 27، تهران، نی.
 • قاسمی، فرج‌الله (1389)، کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه‌ها و مکانیسم‌ها از منظر امام خمینی (ره)، مطالعات انقلاب اسلامی، سال 7، پاییز (22)، 177-153.
 • کشفی، سیداحمد (1398)، هدف و غایت حرکت انقلاب اسلامی و اهمیت شکل‌گیری دولت اسلامی با توجه به اندیشه مقام معظم رهبری، فرهنگ پژوهش، زمستان (40)، 29-5.
 • گل محمدی، احمد (1394)، مفهوم بندی وبری دولت، دولت پژوهی، سال اول، بهار (1)، 80-57.
 • ملک‌زاده، حمید، خالقی، احمد (1400)، بنیان ماتریالیستی امرسیاسی: نقدکتاب دولت و جامعه مدنی، پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال21، شهریور (6)، 329-307.
 • نوری، عباس (1397)، ماهیت دولت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای، حکومت اسلامی، سال23، زمستان (4)، 164-134.
 • نیکونهاد، حامد؛ مکارم، روح‌الله (1399)، تأملی بر چالش‌های نظام امت امامت در تلاقی با اقتضائات دولت مدرن در نظم حقوق اساسی جمهوری اسلامی، دانش حقوق عمومی، سال 9، تابستان (28)، 92-71.
 • هرسیج، حسین (1380)، روش مقایسه‌ای: چیستی، چرایی و چگونگی به کارگیری آن در علوم سیاسی، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال 13، بهار و تابستان (1)، 17-9.
 • یوسفی راد، مرتضی (1399)، دولت اسلامی و ضرورت مقاومت با تأکید بر آموزه‌های قرآنی، مطالعات علوم قرآن، سال2، زمستان (6)، 159-138.
 • Weber, Max ,(1958[1919]), Politics as a Vocation, in From Max Weber: Essays in Sociology, tran. And ed. H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press.

-https://www.leader.ir/fa/archive?topic=speech

 • Akbari, Yousef, Seyed Farshid Jafari, & Hassan Ayvazzadeh (1399). The role of the governments of the Islamic Republic of Iran and the leader in the relationship between the government and the people. Political and International Research, 11 (45), 233-256.
 • Alam, Abdolrahman (2015), Foundations of political science (27th edition). Tehran, Ney Publication.
 • Afzali, Rasoul (2016). Modern government in Iran, (2nd Edition). Qom: Mofid University.
 • Bashirieh, Hossein (1997). Islam: The old and the new Government. Islamic Government, 2, (4).
 • Bashirieh, Hossein (2008). Teaching political science: Fundamentals of theoretical and founding political science. Tehran: Negahe Moaser.
 • Dehghani, Reza (2009). Diplomacy in exile, diplomatic relations between the immigration Government and the Ottoman Government in World War I, History of Foreign Relations, 2 (38-39), 112-91.
 • Deylam Salehi, Behrooz (2005). From political order to cosmic order in Iranian Thought.Tehran, Open Publication.
 • Habibi, Amin (1399). Evolution in the concept of government: A historical-explanatory study of postmodern government. Research of Nations, 5, (59), 93-77.
 • Ghasemi, Farjollah (2010). The efficiency of the Islamic Republic of Iran, characteristics and mechanisms from the perspective of Imam Khomeini, Studies of the Islamic Revolution, 7, (22), 153-177.
 • Golmohammadi, Ahmad (2015). Weberian conceptualization of government. Government Research, 1 (1), 57-80.
 • https://www.leader.ir/fa/archive?topic=speech
 • Haghpanah, Reza (2000). The Philosophy of government from the viewpoint of Imam Ali (AS). Islamic Social Research, (26), 158-192.
 • Harsij, Hossein (2001). Comparative method: what, why and how to use it in political science. Journal of the Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, 13, (1), 9-17.
 • Hosseinpour, Davood., Sharifzadeh., Fattah., Ghorbanizadeh, Vajehollah, & Zal, Yousef (1399). Components of public policy development in the Islamic state with the approach of modern Islamic civilization (focusing on the statements of the Supreme Leader). Basic studies of Modern Islamic Civilization, 3, (5), 86-59.
 • Jamshidi, Mohammad Hossein (2015). Theory of government in the thought of Allameh Sadr. Government Research, 1, (1), 81-111.
 • Kashfi, Seyed Ahmad (1398). The purpose and goal of the Islamic Revolution and the importance of the formation of the Islamic State according to the thought of the Supreme Leade. Research Culture, 4 (40), 5-29.
 • Khorramshad, Mohammad Baqer, Adam Abarghavi, Ali (2009). Islamic Revolution, Civilization Revolution. Iranian Civilization University. Iranian Cultural Studies 2, (6), 161-188.
 • Malekzadeh, Hamid, Khaleghi, Ahmad (2021). The materialist foundation of political science: A Critique of the book of government and civil society. Critical Research Journal of Humanities Texts and Programs, 21, (6), 307-329.
 • Nikoonhad, Hamed; Makarem, Ruhollah (1399). A Reflection on the challenges of the Imamate Ummah System at the Intersection with the requirements of the modern Government in the order of the constitution of the Islamic Republic. Knowledge of Public Law, 9, (28), 92-71.
 • Nouri, Abbas (1397). The Nature of the Islamic State in the political thought of Ayatollah Khamenei. Islamic Government, 23, (4), 164-134.
 • Parsamehr, Taghi (2016). The role of civilized Government in entrepreneurship: A framework for the future of the Islamic Republic of Iran. Fundamental Studies of the New Islamic Civilization, 3, (6), 289-322.
 • Sadeghizadeh, Salman (2015). Challenges of the national government in the age of globalization. Government Studies, 2 (2), 111-134.
 • Sadeghi Fasaei, Soheila; Imanmanesh, Erfan (2015). Methodological foundations of documentary research in social sciences: A Case Study: The effects of modernization on the Iranian family. Culture Strategy, 1(29), 61-91.
 • Salimi, Hossein (2015). State-Modern nations and its relationship with conflict. State Studies1, (2), 20-1.
 • Sarparast Sadat, Seyed Ibrahim; Abedi Renani, Ali. (2016), Robert Nozick's anthropological assumptions and McIntyre's socialist sritique of it, Political and International Approaches, 8, (48), 9-29.
 • Seif, Allah Morad (2010). The conceptology of the indigenous development model of the Islamic Republic of Iran.Basij Strategic Studies, Vol. 13, (48), 5-48.
 • Shahidi Pak, Mohammad Reza (1398). The science of government in Islamic civilization from the beginning of Islam to the establishment of the first republican government in Iran. Law Studies, 3 (34), 158-143.
 • Tajik, Mohammad Reza, & Darvishi, Farhad (2004). The ideals of the Islamic Revolution in the age of globalization: Challenges and reactions. Sociology of Iran, 5, (3), 171-140.
 • Weber, Max (1958[1919]), Politics as a Vocation, in From Max Weber: Essays in Sociology, tran. And ed. H. Gerth and C. Wright Mills, New York: Oxford University Press.
 • Yousefi Rad, Morteza (1399). Islamic State and the necessity of resistance with emphasis on Quranic teachings. Studies in Quranic Sciences, 2, (6), 138-159.
 • Zarei, Mojtaba; Sarparast Sadat, Seyed Ibrahim (1399). Corona Challenge of Secularism. Contemporary Political Studies, 11, (4), 242-223.
 • Zargar, Afshin (2007), Government-building models: From the European Model to the Eurasian Model. Political Science Journal of Karaj Islamic Azad University, 4, (7), 97-161.