سرمایه های اجتماعی تمدن ساز در اندیشه امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، جمهوی اسلامی ایران،

2 استاد گروه علوم اجتماعی اسلامی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

مجموعه بیانات امام خمینی(ره)، از گنجینه‌های عظیم معارف اسلامی و انقلابی دوران معاصر و منشور تمام‌نمای انقلاب اسلامی است. در این منشور، نگاه تمدن‌ساز و غایت-محور امام خمینی(ره)، به‌مثابه‌ی سرمایه‌های اجتماعی تمدن‌ساز قابل رویت است. سرمایه اجتماعی تمدن‌ساز مجموعه‌ای از ادراکاتی است که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک جامعه می‌شود و ظرف وجودی آن را آماده پذیرش تمدن بزرگ می‌کند. از این‌رو، هدف مقاله حاضر علاوه بر تبیین مفهوم، ابعاد، دیدگاه‌ها، نظریه‌ها و مدل‌هایی برای سرمایه اجتماعی و تمدن بزرگ اسلامی از نگاه صاحب‌نظران، بر سیره نظری- انتزاعی اندیشه امام، بنا نهاده شده است. در این مطالعه، مهم‌ترین عوامل سرمایه اجتماعی تمدن‌ساز انقلاب اسلامی از منظر امام بررسی شده است؛ که عبارتند از: قیام برای خدا، اعتقاد و باورداشت به وجود مقدس ولی عصر(عج)، مردمی بودن رهبری انقلاب، احیاء تفکر ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی اسلام، اراده و استقامت اسطوره‌ای و شگفت ملت بزرگ ایران، باور به امدادهای غیبی و نظام‌سازی اسلامی- انقلابی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Civilizations that make civilization in Imam Khomeini's thought

نویسندگان [English]

  • Hadi Ebrahimikiapei 1
  • Gholamreza Jamshidiha 2
1 Ph.D in Political Science, Assistant Professor of Education, University of Radio and Television of the Islamic Republic of Iran
2 Professor of the Department of Islamic Social Sciences – Faculty of Social Sciences, University of Tehran, I.R.Iran.
چکیده [English]

Imam Khomeini's collection of statements is one of the great treasures of contemporary Islamic and revolutionary knowledge and the final charter of the Islamic Revolution. In this charter, the civilizing and goal-oriented view of Imam Khomeini can be seen as the civilizing social capitals. Civilizing social capital is a set of perceptions that create optimal communication and participation of the members of a society and prepare its existential container for the acceptance of a great civilization. Therefore, in addition to explaining the concept, dimensions, views, theories and models for social capital and the great Islamic civilization from the perspective of experts, the purpose of this article is based on the theoretical-abstract nature of Imam's thought. Is. In this study, the most important factors of the civilizing social capital of the Islamic Revolution have been studied from the perspective of Imam; These are: uprising for God, belief in the holy existence of the Guardian of the Age (pbuh), the popular leadership of the revolution, the revival of the oppressive thinking and justice of Islam, the mythical will and endurance of the great nation of Iran, the belief in Occult relief and Islamic-revolutionary systematization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Social Capital
  • Civilization
  • Iran and the
  • Revolution
 
ابن­خلدون (1371)، مقدمه، ترجمه محمدپروین گنابادی، ج1، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
آدمی، علی(1396)، جایگاه سرمایه اجتماعی در بستر قدرت نرم با تأکید بر آراء امام خمینی(ره)، دوفصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات قدرت نرم، دوره 7، شماره16، صص66-85.
اطهری، سیدحسین(1391)، تأثیر رهبری امام خمینی(ره) بر سرمایه اجتماعی در جریان انقلاب اسلامی ایران، پژوهش­نامه انقلاب اسلامی، شمارة 4، صص91-108. 
امام خمینی، روح­الله (1369)، صحیفه نور، جلدهای 1-22، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
امام خمینی، روح­الله (1387)، صحیفه امام، جلدهای 1-22، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
تاجبخش، کیان (1389)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
خالق­زاده، حسین(1393)، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداری اداره کل دادگستری استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل.
رحیمیان، محمد؛ عباس کشاورز شکری؛ و یوسف ترابی (1397)، بررسی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش آن در تمدن­سازی نوین اسلامی، دو فصلنامه­ی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، دوره 1، شماره 2، صص 1-24.
صالحی، محمد (1389)، سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در جامعه، فصلنامه علمی- تخصصی دانش انتظامی مازندران، دوره اول، شماره 2، صص141-127. 
عبدالملکی، هادی؛ نظامی­پور، قدیر و طاها عشایری (1397)، نظریه‌گذار تمدنی به­مثابه راهبردی برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر بیداری اسلامی، دو فصلنامه­ی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، دوره 1، شماره 1، صص 115-151.
عمید، حسن(1389)، فرهنگ عمید، ج1، تهران: امیرکبیر.
عیوضی، محمدرحیم و فتحی، یوسف (1392)، نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی، راهبرد، سال 22، شماره 66، صص 37-59. 
غضنفری، شهربانو(1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی خانواده بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان دختر سال سوم دبیرستان­های شهر ساری، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
فقیه خلجانی، سیده فاطمه (1392)، سرمایه اجتماعی در اندیشه و عمل امام خمینی(س)، تهران، نشر عروج، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
کشاورز شکری، عباس؛ غفاری هشجین، زاهد و معصوم شیخی(1393)، مدل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی(ره)، فصلنامه علمی پژوهش­نامه انقلاب اسلامی، دوره 4، شماره 10، صص51-77. 
مقیمی، غلامحسین (1394)، مؤلفه­های معرفتی و ساختاری سرمایه اجتماعی اسلام در مورد تحقق اتحاد جماهیر آزاد اسلامی از منظر امام خمینی (ره)، فصلنامه علمی سیاست متعالیه، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، دوره 3، شماره 8، صص125-144.
مبشری، محمد (مرداد 1387)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، تاریخ مراجعه: 1/11/1399 در آدرس:
 http://goftemaneman.blogfa.com/post/22
هما نیکفر، نیلوفر (1390)، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان مازندران، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی. دانشگاه پیام نور، استان مازندران.
Lock Lee,L.(2005). Knowledge Management Tool and Techniques.Elsevier Butterworth Heinemann, pp: 123-130.