تبیین علل تفاوت سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی از دیدگاه قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، جمهوری اسلامی ایران

2 استادیار گروه تفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

چکیده

بررسی و تبیین علل تفاوت سبک زندگی اسلامی با سایر سبک های زندگی و معرّفیِ عوامل گرایش برخی انسان ها به سبک های زندگی غیر اسلامی از دیدگاه قرآن کریم؛ موانعی را که موجبِ محرومیّتِ انسان و جوامعِ انسانی از انتخاب و پویشِ سبک برتر زندگی می شود؛ گوشزد می نماید و جویندگان رشد و تعالی فرد و اجتماع را، یاری و آگاهی می بخشد و جایگاه بی بدیلِ قرآن کریم را در پاسخ به مشکلات و پرسش های اساسی انسان در زندگی؛ نمایان تر می سازد.
این پژوهش در چهارچوب روش تحلیلی و توصیفی انجام شده و از روش کتابخانه ای برای گردآوری مطالب، استفاده شده است و مفاهیمِ قرآن کریم؛ مرجع و منبع اصلی استنادِ مطالب و استدلال های آن است.
خداوند متعال در قرآن کریم، علاوه بر معرّفیِ اسلام به عنوانِ یگانه دین الهی؛ سبک زندگی اسلامی را به عنوان سبک برتر زندگی، تأیید و توصیه نموده و سایر ادیان و سبک های زندگی را نفی می کند.
خدا محوری در برابر انسان مداری؛ منشاء و علّتِ اصلیِ تفاوتِ سبک زندگی انسان مسلمان با سایرِ افرادی است که به سبک های زندگی غیر اسلامی، گرایش دارند.
جهل و نادانی؛ تقلید و ایستایی؛ کبر و نخوت؛ تکذیب و رویگردانی؛ هوا پرستی و دنیا گرایی؛ غفلت و فراموشی؛ اغواء و فریب شیطان؛ حسادت و زیاده خواهی؛ از جمله علل و عواملِ محروم ماندن از دین الهی و گرایش به سایر سبک های زندگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the reasons for the difference between Islamic lifestyle and other lifestyles from the perspective of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Omid Rasa 1
  • Mohammad Farahani 2
1 Master of Quran Sciences: Quran University of Science and Education.
2 Assistant Professor of Interpretation Department of Quran University of Science and Education.
چکیده [English]

Investigating and explaining the causes and origins of the difference between Islamic lifestyle and other lifestyles and Introducing the factors of some people's tendency towards non-Islamic lifestyles from the perspective of the Holy Quran; It warns of obstacles that deprive human beings and human societies of the choice and scrutiny of a superior lifestyle and it seeks and helps the seekers of growth and excellence of the individual and society. And it makes the irreplaceable position of the Holy Qur'an more visible in response to the fundamental problems and questions of man in life.
This research has been done in the framework of analytical and descriptive methods and library method has been used to collect materials, And the concepts of the Holy Quran are the main reference and source for quoting its contents and arguments.
God Almighty in the Holy Quran, in addition to introducing Islam as the only divine religion; Approves and recommends the Islamic way of life as the superior way of life and rejects other religions and lifestyles.
God-centeredness towards humanism is the main source and reason for the difference in the lifestyle of the Muslim man with those who are inclined to other lifestyles.
ignorance; Imitation and Stagnation; Arrogance; Denial and reversal; Fanaticism and worldliness; Neglect and forgetfulness; Satan's seduction and deception; Jealousy and extravagance; Among the causes and factors are being deprived of the divine religion and inclining to other lifestyles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human happiness
  • human cruelty
  • materialism
  • humanism
  • Islamic lifestyle
   ابراهیمی، ابراهیم و همکاران(1393ش)، فصلنامه مطالعات قرآن، ایران، شماره ۲۰.
ابن فارس، احمد(بی تا)، معجم مقاییس اللغه، چاپ اول، محقق/مصحح: هارون، عبدالسلام محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
ابن منظور، محمد بن مکرم(بی تا)، لسان العرب (15ج)، چاپ سوم، بیروت: دار صادر.
   آدلر، آلفرد(1370ش)، روان‌شناسی فردی، چاپ دوم، ترجمه حسن زمانی شرفشاهی، نگارش مهین بهرامی، تهران: انتشارات تصویر.
   ازهری، محمد بن احمد(بی تا)، تهذیب اللغه(15ج)، چاپ اول، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
اشکورى، محمد بن على(1373ش)‏، تفسیر شریف لاهیجى(4ج)،‏ چاپ اول، ‏مصحح: محدث، جلال‏الدین، تهران:‏ دفتر نشر داد.
   انصارى، عبد الله بن محمد(1371ش)، ‏کشف الاسرار و عدة الابرار(معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصارى)، ‏(10ج)، محقق: میبدى، احمد بن محمد، چاپ پنجم، تهران:‏ امیر کبیر.
بروجردى، محمدابراهیم(‏1366ش)، تفسیر جامع(7ج)، ‏چاپ ششم،‏ تهران:‏ کتابخانه صدر.
جعفرى، یعقوب‏(1376ش)، ‏تفسیر کوثر‏(6ج)،‏ چاپ اول، قم: مؤسسه انتشارات هجرت.‏  
   جعفری، محمدتقی(۱۳۸۰ش)، فلسفه و هدف زندگی، چاپ پنجم، تهران: قدیانی.
   جوادی آملی، عبدالله(1388ش)، تسنیم، چاپ هشتم، محقق: اسلامی، علی، قم: مرکز نشر اِسراء.
   جوادی آملی، عبدالله(1389ش)، جامعه در قرآن، چاپ سوم، محقق:خلیلی، مصطفی، قم: مرکز نشر اِسراء.
   خوشنویس، ناهید(1389ش)، رسانه و سبک زندگی، ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، شماره ۷۳.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد(بی تا)، مفردات الفاظ القرآن، چاپ اول، بیروت: دارالقلم.
رضایى اصفهانى، محمدعلى(1387ش)، ‏تفسیر قرآن مهر(24ج)،‏ چاپ اول،‏ قم: پژوهش‌هاى تفسیر و علوم قرآن.‏
   رضایی اصفهانی، محمدعلی(1394ش)، دو فصلنامه پژوهشنامه سبک زندگی، ایران، شماره اول.
سید کریمى حسینى، عباس(1382ش)، ‏تفسیر علیین، چاپ اول،‏ قم: اسوه.‏
شاه‏ عبدالعظیمى، حسین(‏1363ش)، تفسیر اثنى عشرى‏(14ج)‏، چاپ اول،‏ تهران:‏ میقات.
شریف الرضی، محمدبن­حسین(1414ق)،نهج‌البلاغه، چاپ اول، مصحح: صبحی صالح، قم: هجرت.
شریفی، احمد حسین(۱۳۹۲ش)، سبک زندگی اسلامی ایرانی، چاپ اول، تهران: آفتاب توسعه.
  شریفی، عنایت الله و لطفی، مهرعلی(1391ش)، پژوهش­نامه معارف قرآنی، ایران، شماره ۱۴.
صادقى تهرانى، محمد(1388ش)، ترجمان فرقان‏(5ج)،‏ چاپ اول، قم: شکرانه.
طالقانى، محمود(1362ش)، ‏پرتوى از قرآن‏(6ج)، چاپ چهارم،‏ تهران: شرکت سهامى انتشار.
طباطبایی، محمدحسین(۱۳۹۰ق)، المیزان فی تفسیر القرآن(۲۰ج)، چاپ پنجم، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ دوم.
طباطبایى، محمدحسین‏(1374ش)‏، ترجمه تفسیر المیزان(20ج)،‏ مترجم: موسوى، محمد باقر، قم: دفتر انتشارات اسلامى.‏
طبرسى، فضل بن حسن‏(بی تا)، مجمع البیان‏(27ج)‏، چاپ اول، محقق: مفتح، محمد، مترجم: رازى، محمد، مصحح: ستوده، رضا، تهران: فراهانى.
طبرسى، فضل بن حسن(1375ش)، جوامع الجامع(6ج)،‏ چاپ اول، مترجم: روحانى، حبیب‏، مشهد: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى.‏
طیب، عبدالحسین(1369ش)، ‏‏اطیب البیان فی تفسیر القرآن(14ج)،‏ ‏چاپ دوم، تهران:‏ اسلام. 
   عمید، حسن(۱۳۸۹ش)، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران: راه رشد.
   فاضل قانع، حمید(1392ش)، سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی(با رویکرد رسانه ای)، چاپ اول، قم: مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
   قرائتى، محسن(‏1388ش)، تفسیر نور(10ج)، چاپ اول، تهران:‏ مرکز فرهنگى درس­هایى از قرآن.
قرشى بنابى، على‏اکبر(1375ش)، تفسیر احسن الحدیث(12ج)،‏ چاپ دوم، تهران:‏ مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت.
   کاشانى، فتح‏الله بن شکرالله، (بی تا)، منهج الصادقین فی إلزام المخالفین‏(10ج)،‏ چاپ اول، تهران: کتابفروشى اسلامیه‏.
کاویانی، محمد(۱۳۹۲ش)، سبک زندگی اسلامی و ابزار سنجش آن، چاپ سوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
    کاویانی، محمد(1396ش)، نشریه تربیت اسلامی، ایران، شماره ۲۴.
کلینی، محمد بن یعقوب(1407ق)، الکافی، چاپ چهارم، مصحح: علی اکبر غفاری و مححمد آخوندی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
   گیدنز، آنتونی(1385ش)، تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، چاپ چهارم، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
   مطهری، مرتضی(1386ش)، مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری، قم: صدرا.
مغنیه، محمدجواد(1378ش)، ‏تفسیر کاشف‏(8ج)،‏ چاپ اول، مترجم: دانش، موسى،‏ قم: بوستان کتاب قم(دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم).
   مکارم شیرازى، ناصر(1371ش)، ‏تفسیر نمونه(18ج)،‏ چاپ دهم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.‏‏
   مهدوی کنی، محمد سعید(1393ش)، دین و سبک زندگی، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
   میرساردو، طاهره(۱۳۸۷ش)، فرهنگ جامع جامعه‌شناسی، چاپ دوم، تهران: شرکت چیستا رایانه پارس.