کلیدواژه‌ها = من علوی
انسان به مثابه یک امت در قرآن کریم(مطالعه موردی آیات 123 - 120 سوره نحل)

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 245-270

10.22070/nic.2021.13932.1065

کوثر قاسمی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ حبیب الله بابایی