مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی (NIC) - راهنمای نویسندگان