چالش واگرایی های هویتی جهان اسلام و راه‌حل های همگرایی در تمدن نوین اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت‌علمی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

  واگرایی، گسترش و توسعه فاصله­گیری هویت های اجتماعی است. مهمترین هویت هایی که در جهان اسلام می توانند در مقابل تمدن نوین اسلامی، به مثابه چالش مطرح باشند، هویت های مذهبی در دو قالب  واگرایی های مذهبی شیعه و سنی و هویت های قومی در قالب واگرایی های قومی ترکی، عربی و فارسی است. برای فایق آمدن بر این هویت ها راه حلهای متعددی پیشنهاد شده است که از جمله مهمترین آن‌ها اندیشه تقریب و تعاملات استراتژیک می باشد. در این مقاله ضمن نقد این دو راه‌حل، راه‌حل سومی به عنوان راه‌حل های تمدنی پیشنهاد شده است که متکی بر ظرفیت های تمدنی است. در این راه‌حل، با عنایت به اینکه هویت های واگرا متنوع و متفاوت تشخیص داده شده است، نوع مواجهه و تقابل ظرفیت های تمدنی با چالش های واگرا نیز متفاوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها