چالش های فراروی تمدن اسلامی در رویارویی با نظام وستفالیایی غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان، رشت، جمهوری اسلامی ایران

2 دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طیاطبایی، تهران، جمهوری اسلامی ایران

چکیده

بیان مسئله: با بعثت پیامبر(ص) اسلام، به عنوان شریعتی مبتنی بر وحی، منشاء هویت، قواعد و هنجارهای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان قرار گرفته است. در بعد سیاسی خلافت اسلامی، به مدت چندین دهه شکل رایج سازمان یافتگی سیاسی مسلمانان بوده است.
هدف: با توسعه و گسترش نظام وستفالیایی غرب در قرن شانزدهم م، دولت مدرن به عنوان شکل هویت بخش سازمان سیاسی محسوب شد و سایر نظام های سیاسی در مواجهه با آن یا دستخوش دگرگونی های عمده ای شدند، یا به طور کلی از بین رفتند. دولت های سزمین های اسلامی که خود برخوردار از یک تمدن غنی اسلامی در جوامع خود بودند، با چالش های عمیقی مواجه شدند. از این رو، سوالی اصلی این است که گسترش دولت ملی مدرن برآمده از نظام وستفالیایی چه چالش های را فراروری تمدن اسلامی به ویژه در جوامع عربی قرار داده است؟ فرضیه موقتی مطرح شده این است که شکست ایده های سکولاریستی و ناسیونالیستی بر مبنای نظام وستفالیایی غربی در دنیای عربی، به تدریج منجر به ایجاد یک چالش هویتی در جهان اسلام عربی شده است.
یافته های پژوهش: نشان می دهد که این چالش های هویتی یا نهادی بر مبنای دیدگاه سازه انگارانی چون ونت و اونف، منجر به باز تعریف هویت دولت های اقتداگرا و محافظه کار عربی بر مبنای فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی و نوع تعاملاتشان با جوامع اسلامی و غربی شده است.
روش تحقیق: در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده های آن مبتنی بر روش کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenges Islamic civilization in facing the Westphalian system

نویسندگان [English]

  • sajad Bahrami Moghaddam 1
  • mahdieh Heydari 2
1 Assistant Professor of International Relations, University of Guilan, Rasht, Islamic Republic of Iran
2 PhD in International Relations from Allameh Tabatabai University, Tehran, Islamic Republic of Iran
چکیده [English]

Prolem statemen: with the revelation of the Prophet Islam, as a law based on revelation, has become the source of identity, rules and norms of social, political and economic life of Muslims.
Perpouse: in the political dimension of the Islamic Caliphate, it has been a common form of Muslim political organization for decades. With the development of the Westphalian system of the West in the sixteenth century, the modern state became the only form of identity of political organization, and other political systems either underwent major changes or disappeared altogether. The governments of the Islamic lands, which themselves had a rich Islamic civilization in their societies, faced deep challenges. Therefore, the main question that has been raised is that what challenges has the expansion of the modern national government arising from the Westphalian system posed to the escape of Islamic civilization, especially in Arab societies? The provisional hypothesis is that the failure of secularist and nationalist ideas based on the Western Westphalian system in the Arab world has gradually led to an identity challenge in the Arab Islamic world.
Findings: show that these identity or institutional challenges based on the views of constructivists such as Went and Owen, lead to redefining the identity of authoritarian and conservative Arab states based on genuine Islamic culture and civilization and their interactions with Islamic and Western societies. Has been. Research method: In this research, descriptive-analytical method and data collection method is based on library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Westphalian system
  • Islamic civilization
  • Islamic identity
  • national government
  • constructivism
برچیل، اسکات و دیگران(1391)، نظریه‌های روابط بین‌الملل، ترجمه، حمیرا مشیرزاده و روح اله طالبی آرانی، چاپ اول، تهران: میزان.
جکسون، رابرت و سورنسون، گئورگ(1385)، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه، مهدی ذاکریان، احمد تقی زاده و حسن سعید کلاهی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان
دوئرتی، جیمز و فالتزگراف، رابرت(1380)، نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل، ترجمه وحید بزرگی، علیرضا طیب، چاپ ششم، تهران: نشر قومس.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال(1394)، اصول و مبانی روابط بین‌الملل (1)، چاپ اول، تهران: سمت.
گریفیتس، مارتین(1390)، دانشنامه روابط و سیاست جهان، ترجمه، علیرضا طیب، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
مقالات
پیروزمند، علیرضا و خورشیدی، محمد(1398)، مؤلفه‌های ساختاری تمدن‌سازی اسلامی(با رویکرد آینده پژوهی)، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2 شماره 1، صص 329-352.
سرخیل، بهنام(1398)، هویت دینی آینده همگرایی در جهان اسلام؛ موانع و راهکارها، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 2، (2)، صص 93-116.
مقیسه، رضا؛ کیقبادی، علیرضا و پدرام، عبدالرحیم(1397)، علائم پیدایش تمدن نوین اسلامی؛ هشداری برای ایجاد و تقویت سازمان‌های تمدن‌ساز، دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی، دوره 1، (1)، صص 1-29.
Alexander, Wendt, (1999), Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999.
Anderson, John, (2019), "Religion and International relations", Issues In International Relations, Vol. 3, No.2.
Asad, Talal, (2015), Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity, Stanford:Stanford University Press.
Azani, Eitan, (2019), Hezbollah: The Story of the Party of God, from Revolution to Institutionalization ,New York: Palgrave MacMillian.
Baker, Raymond William, (2018), Islam without Fear: Egypt and the New Islamists,Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Halliday, Fred, (1996), Islam and the Myth of Confrontation: Religion and Politics in the Middle East ,London: I. B. Tauris.
Haynes, Jeffrey, (2017), Introduction to International Relations and Religion, Pearson Education.
Hettne, Bjorn, Andras  Inotai  and  Osvaldo Sunkel, eds, (1999-2001),  The  New  Regionalism  Series, London: Macmillan.
Heywood, Andrew, (2014), Political Ideologies: An Introduction, Hampshir and London, Palgrave Macmillan Press.
Hourani, Albert, (2017),Arabic Thought in the Liberal Age; 1798-1939, Cambridge University Press, Cambridge, p. 115.
Monshipouri, Mahmood, (2015),Islamism, Secularism, and Human Rights in the Middle East, L. Rienner.
Owen, Roger, (2016), State Power and Politics in the Making of the Modern Middle East, Routledge.
Rashid, A., (2017), Jihad: The Rise of Militant Islam in Central Asia, New York: Penguin Books.
Roy, Oliver, (2018), Globalized Islam: The Search for a new Ummah, New York: Columbia University Press.
Waltz, Kenneth, (1979), Theory of International Politics, New York: Routledge
Articles:
Ayoob, Mohammed (2010), Political Islam: Image and Reality, World Policy Journal, Vol. 21, No. 3.
Adesoji, Abimbola, (2015), The Boko Haram Uprising and Islamic Revivalism, Africa Spectrum,Vol.45, No.2, pp. 95–108.
Berman, Paul, (2016), The Philosopher of Islamic Terror, New York Times Magazine.
 Berman, Paul, (2016), Resident boy Adeel, 8, plays in front of the compound where US Navy SEAL commandos reportedly killed al Qaeda leader Osama bin Laden in Abbottabad, Global Security Studies, Vol 5.No.1.
Ehteshami, Anoshirvan, Wright, Steven, (2017), Political Change in the Arab Oil Monarchies: From liberalization to Enfranchisement , International Affairs, Vol.83, No.5.
Faulkner, Christopher M., and David H. Gray, (2017), The Emergence of Al Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) and the Effectiveness of US Counterterrorism Efforts, Global Security Studies, Vol .5, No.1.
Hirschkind,Charles, (2016), What Is Political Islam?, Middle East Report, No. 205
Hubbard, Ben, (2018), Islamist Rebels Create Dilemma on Syria Policy, Retrieved.
Laub, Zachary, and Jonathan Masters, (2018), Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), Council on Foreign Relations, Vol. 1-5.
Lauziere, Henri, (2019), Post-Islamism and the Religious Discourse, Middle East Report, Vol. 2, No. 3 
Masters, Jonathan, (2019), Al-Qaeda in Iraq (Aka Islamic State in Iraq and Greater Syria, Council on Foreign Relations.
Miller, Goreg, (2019), Al-Qaeda infiltrating Syrian opposition, US officials say, Washington Post.
Moaddel, Mansoor, (2018), Modalities of National Sovereignty: Territorial Nationalism versus Islamic Fundamentalism in Muslim-Majority Countries, Council on Foreign Relations Backgrounder.
Nordland, Rod, (2018), ‘Al-Qaeda Taking Deadly New Role in Syria’s Conflict, New York Times.
Ruggie, John Gerard, (1993), Territoriality and beyond: problematizing Modernity in International Relations, International Organization , Vol.47, No.1 .
Salam, Yasin, (2018), Islamist Rebels, Interntional Journal of Middle East Studies,Vol .37, No.2.
Seeberg, P., (2017), Syria and the EU. The Crisis in Syria and the International Sanctions with a Focus on Syrian-EU Relations, Council on Foreign Relations Backgrounder.
Simbar, R.eza, (2017), The Role of Islam in 21st Century, 7th International Conference on European Culture, Pampelona, Spain, 23-26 October, Conference Proceeding.
Waterbury, John, (2017), Recent Books: Middle East: The Second Arab Awakening: And the Battle for Pluralism,Foreign Affairs,Vol. 9, No.3.
Waver, Ole, (1990), The Language of Foreign Policy, Journal of Peace Research, Vol.27, No. 5.
Wendt, Alexander E., (1987), The Agent-Structure Problem in International Relations Theory,  International Organization, Vol. 41, No3