نویسنده = مصطفی جمالی
تعداد مقالات: 2
1. ارکان حجیت در اندیشه تمدن سازی اسلامی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 101-120

مصطفی جمالی


2. ضرورت و چیستی فلسفه شدن در مهندسی تمدن نوین اسلامی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-114

مصطفی جمالی