نویسنده = �������������� ��������
مؤلفه‌های الگوی سیاست خارجی تمدن ساز

دوره 4، شماره 2، مهر 1400، صفحه 31-56

10.22070/nic.2022.15507.1149

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی