نویسنده = ���������������� ����������������
نظریه تمدنی ابن مسکویه

دوره 2، شماره 1، مرداد 1398، صفحه 293-310

10.22070/nic.2019.914

رمضان محمدی؛ محمدباقر خزائیلی