نویسنده = ���������� �������������� ��������������