نویسنده = رضا لک زایی
نقش قدرت در تأسیس تمدن نوین اسلامی در اندیشه امام خمینی

دوره 3، شماره 1، مرداد 1399، صفحه 29-58

10.22070/nic.2021.14006.1075

نجف لک زایی؛ علی الهامی؛ رضا لک زایی