دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-247 
4. نقش سازمان‌دهی اطلاعات در تحقق تمدن اسلامی

صفحه 59-92

محمدحسین علیخانی؛ حسن شیخ‌العراقین‌زاده