تلقی غلط از جاهلیت در نو سلفیه و نقش آن در عدم فهم تمدن اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی موسسه امام خمینی

2 دانشجوی دکتری موسسه امام خمینی

چکیده

نو سلفیه، سید جمال و اتباع او، مهم‌ترین منادیان انحطاط تمدن اسلامی و لزوم بازسازی آن در فضای اهل سنت هستند. آنان با تکیه بر مفهوم «جاهلیت»، مدعی جاهلی بودن وضعیت امروز جهان اسلام بوده، و راه نجات آن را از این وضعیت انحطاط جاهلی، تکیه بر سنت‌های اصیل اسلامی عنوان می‌کنند. تلقی خاص این جریان از مفهوم جاهلیت، و جاهلی خواندن وضعیت فعلی جهان اسلام، سبب نوعی رویکرد خاص به دین و تمدن اسلامی‌شده است. رویکردی که به‌شدت منتقد وضعیت موجود بوده، و با نوعی تلقی صدر اسلامی از وضعیت موجود خواستار استفاده از سنت‌های سلف صالح در مواجه با این وضعیت است. این نوشتار مدعی است که این تلقی از جاهلیت صحیح نبوده، و عملاً موجب عدم فهم اسلام و تمدن اسلامی‌شده، و به‌جای تشکیل تمدن نوین اسلامی، عملاً باقی‌مانده تمدن اسلامی را نابود خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها