تمدن نوین اخلاقی بر محور تبدل فقاهت سیاسی با رویکردی بر آراء امام خمینی (ره)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی دکتری فقه و حقوق و اندیشه امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

حاکمیت اسلامی در عصر اخیر خواستار بازسازی چهره سیاسی خود در قالب عرضه تمدن نوین اسلامی به ملل و آحاد می­باشد . این جریان که در قالب حاکمیت دینی بر رفتار سیاسی جلوه نموده است به دلیل عدم پشتوانه سازی مناسب جریان فقاهت به توفیقی مستلزم شأن خود فائق نیامده است . بسترسازی نامتوازن تحت اشراف ظنون خاصّه حواله­ای جز گسست پیوندهای حاکمیتی و اجتماعی را در پی نداشته است . از این رو با توسعه این دیدگاه تطابق اصل کاربست تظنّن عقلائیه و بهره­گیری از خرد جمعی در جهت شکل­گیری جامعه­ای آرمانی ظهور می­یابد . این پژوهش با بهره­گیری از نظریات امام خمینی در باب اسلام تمدن ساز بر آن است که ، تمدن نوین اخلاقی که مثبت رویکردی جدید در پیش پای حاکمیت فقهی می­باشد با بهره­ای خاص از اولویت فقه تمدن ساز با عنوان ظن عقلانی اخلاق­مدار به حیاتی متعالی به نام تمدن دست می­یابد و این امر مقصودی است که در این مجال ملزم پنداشته­ شده است که رویکرد جز در سایه پالایش فقه عقلانی و اخلاقی با محوریت آزادی و مدارا استوار نمی­گردد.

کلیدواژه‌ها